Att välja fonder – steg 2

2018-03-23

Tidigare har vi publicerat en artikel här där vi presenterar ett förslag på hur investerare kan tänka vid skapandet av en fondportfölj. Syftet har varit att belysa olika infallsvinklar och metoder som stöd i valet av portföljer.

I förra artikeln presenterade vi ett tankesätt där investerare funderar kring vilken typ av tillgångsexponering som passar portföljen. I denna artikel presenterar vi en redogörelse för hur man kan se på valet av respektive tillgångsslag i sin portfölj. Vi har bland annat aktier, räntor, hedgefonder och råvaror. Den första frågan som kan ställas är vilken typ av exponering som passar inom respektive tillgångsslag.

 

“Know what you own, and know why you own it”


För aktiefonder finns lika många kategorier som det finns typer av bolag, det är därför av stor vikt att dels fokusera på vilken typ av bolag som passar portföljen men också vilken geografisk exponering som är önskvärd. För hedgefonder blir syftet och målet med exponeringen viktigt, för räntefonder ställs risk mot förväntad avkastning och vid valet av råvaror som kanske är den mest komplexa investeringen måste investeraren gå djupare in på makroekonomiska faktorer. Samtliga frågor nedan, och ännu fler, kan självklart ställas inom varje kategori men detta är en möjlig utgångspunkt och start för svenska sparare enligt teorin om att utbudet samt investeringsvanan sätter prägel på frågorna. I framtida artiklar kommer vi gå djupare in på respektive kategori.

Aktiefonder
Svenska och europeiska fonder – Vilka svenska bolag eller sektorer har bäst framtidsutsikt? Är det småbolag, stora industribolag eller möjligtvis finanssektorn? För en svensk investerare på den svenska marknaden är det naturligt att gå djupare i frågeställningarna eftersom utbudet av svenska aktiefonder som kan nås av en svensk sparare oftast är större än för övriga kategorier av aktiefonder.

Tillväxtmarknadsfonder: Vilken geografisk exponering passar portföljen? Tillväxtmarknader är ett brett begrepp och därför är det av stor vikt att välja fond utifrån den marknad fonden investerar i. Vid en positiv syn på exempelvis Asien och Latinamerika bör valet naturligt nog landa i en fond som huvudsakligen är exponerad mot dessa marknader.

USA-fonder: Vilken typ av bolag eller sektor passar portföljens USA-exponering? Är det till exempel tillväxtbolag inom IT eller stabila värdebolag med höga utdelningar?

 

Hedgefonder
Vad är syftet med hedgefonden i portföljen? Om syftet till exempel är att dra ner den totala risken i portföljen  bör valet landa på en fond som är okorrelerad mot övriga tillgångsslag, vanligtvis aktiemarknaden.

Vad är målet avseende avkastning? Om målet är att skapa avkastning oavsett marknadsutveckling, så kallade absolutavkastande fonder, finns flertalet hedgefonder med låg risk där syftet är att skapa avkastning oavsett marknadsutveckling. Ofta kan dessa fonder ses som ett komplement till räntefonder.

 

Räntefonder
Är målet att ha en säker placering med låg ränta eller en mer riskfylld placering med hög ränta? Vid valet av räntefonder är det av stor vikt, precis som för hedgefonder, att definiera målet med investeringen. Räntefonder ses ofta som ett lågriskalternativ men så är inte alltid fallet. De vanligaste räntefonderna som är tillgängliga för privatpersoner är avkastningsfonder, obligationsfonder och slutligen så kallade High Yield fonder som placerar i företagsobligationer med lägre kreditvärdighet. Avkastningsfonder har lägst risk medan High Yield fonder har högst risk.

Eftersom risk och avkastning går hand i hand faller det naturligt att den förväntade avkastningen på High Yield fonder är högre än avkastningsfonder men det är som sagt till högre risk. Vid valet av räntefonder måste investerare förutom att välja sin geografiska exponering också fundera på hur marknadsräntorna kommer röra sig i framtiden. Med ökade marknadsräntor faller också priset på obligationer och därför brukar man säga att fonder med kort duration är önskvärt vid stigande marknadsräntor. Läs mer om räntefonder här

 

Råvarufonder
Vilken råvara eller råvarugrupp har den bästa utsikten framöver? Frågan är befogad eftersom det finns relativt många olika råvaror och utvecklingen mellan dessa är ofta oberoende av varandra. För den som ser möjlighet i ett stigande oljepris faller valet naturligt på en fond med inriktning mot oljesektorn. Om ädelmetaller ser bäst ut finns bland annat ett flertal fonder som investerar i bolag verksamma inom gruvindustrin. För den som inte har möjlighet att sätta sig in i detaljerna finns även alternativet att välja en fond som placerar brett på råvarumarknaden. I dessa fall överlåts den detaljerade selekteringen mellan råvaror till den som förvaltar fonden.

 

Summering
Som vi nämnde tidigare i artikeln kan frågor som dessa vara ett steg i rätt riktning vid valet av placeringar. Det finns ingen enskild metod som är skriven i sten utan valet av placeringar kan alltid behandlas från olika aspekter, att ställa frågor på vägen är en del av arbetet.

Många privata sparare har varken möjlighet eller intresse av att gå djupare i ämnet, därför finns kvalificerade placeringsrådgivare vars uppgift är att hitta rätt placeringar för just den enskildes behov. Med placeringsrådgivning syftar vi på den typen av rådgivning som bygger på att sparande, oavsett om det är buffert- eller pensionssparande, anpassas utifrån både kundens behov och marknadens möjligheter. Här är vi på Garantum stolta över att vara en av landets ledande plattform för fristående rådgivare.

 

 

Kontakt:

     
Marcus Caan
072-857 88 67   
Marcus.caan@garantum.se
    Måns Axelsson
073-666 59 52
Mans.axelsson@garantum.se

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.