Att välja fonder – steg 1

2017-11-07

De allra flesta kunder vi stöter på i det dagliga arbetet har en sak gemensamt, de vill ha hjälp med vilka fonder de bör placera i och vilken exponering de bör ha. De loggar in på sin internetbank och ser en lång lista av fonder med olika nyckeltal såsom avkastning, risk, rating, avgift med mera. Men vad ska den göra som inte hinner fördjupa sig i all information om fonder? Ska man sortera på fonden som gett maximal avkastning, har lägst avgift eller ska man gå på högst rating?

Är lösningen en algoritm?

För att möta behovet har ett flertal aktörer på den svenska och internationella marknaden ”löst” den komplexa formeln med hjälp av algoritmer som säger exakt vilken exponering som passar just dig som kund. Helt plötsligt är pensionen räddad med ett par enkla klick. Men är det verkligen så enkelt?  Vi på Garantum tror faktiskt inte det, vi vet att det finns flertalet faktorer som bör beaktas för att nå full potential med sitt sparande. Den mest grundläggande frågan är självklart vilken risk man är beredd att ta, detta avgörs bland annat av förmågan att bära förluster samt tidshorisont på investeringen. Ju längre tidshorisont desto högre risk brukar regeln säga. Detta kan förvisso en robot också dra slutsatser ifrån men som Benjamin Franklin sa:

 ”An Investment in knowledge always pays the best interest”

Förstå det du investerar i
Budskapet med citatet ovan är att kunskap ger dig bäst ränta i livet. Vi väljer att fokusera på de tre nyckelordern investment, knowledge och interest och hur dessa kan hjälpa en investerare i sitt långsiktiga sparande. Summerat kan man säga att den som sätter sig in i sina investeringar och förstår mekanismerna bakom portföljteorin också rimligt nog har större möjlighet att öka på sin ränta eller avkastning.

Att investera i en färdigpaketerad lösning kan vara svaret för många, man får en stabil avkastning över tid och tänker inte så mycket mer på det. Men för den som vill öka chanserna och få ut så mycket som möjligt av sitt sparkapital är det viktigt att sätta sig in i och förstå finansmarknadens mekanismer.

Portföljteori – sprid riskerna
Den mest grundläggande regeln inom portföljteorin är att inte lägga alla ägg i samma korg, man bör alltså använda riskspridning för att optimera sin portfölj. För oss på Garantum innebär det att beakta flertalet faktorer. Dels säkerställa önskad allokering mellan aktier, räntor, hedge och råvaror men också vilken geografisk exponering som är att föredra vid varje specifikt marknadsläge. Eftersom politik, ekonomiska cykler och demografisk utveckling påverkar värdsmarknaderna bör således marknadsexponeringen i portföljen även justeras regelbundet. En global blandfond gör det åt dig men då tar du risk på en enskild förvaltares prestation. Ytterligare en grundläggande regel är självklart också att lägre risk innebär en lägre förväntad avkastning enligt nedan illustration: 

Portföljteori

Nyckeltal fonder
När man säkerställt sin exponering mellan tillgångsslag och marknader ska man hitta rätt fonder. Som hjälp på traven finns nyckeltal för att utvärdera olika förvaltare. Nedan finns en sammanställning på de vanligaste nyckeltalen för aktiva fonder och hur de kan hjälpa en investerare i sin fondselektion:

Sharpe-kvot: Mäter riskjusterad avkastning, alltså hur förvaltaren presterat i förhållande till risken som tagits. Ju högre sharp-kvot desto bättre. Nyckeltalet bör främst användas för att utvärdera olika förvaltare inom samma kategori om mätperioden inte löper över en ekonomisk cykel.  

Tracking error:Även kallat Aktiv Risk är ett nyckeltal som                      beskriver hur en aktiv fonds avkastning svänger i värde jämfört med sitt jämförelseindex. Ju högre aktiv risk desto lägre följsamhet mot sitt index. Eftersom man betalar för aktiv förvaltning bör således inte en aktiv fond ha alltför låg tracking error.

Active Share: Även kallat Aktiv Andel ger en bild av hur stor del av fondens innehav avviker mot jämförelseindex. Om siffran är 0 % har fonden samma exponering som index vilket inte är önskvärt för en aktivt förvaltad fond, föreslagsvis bör den ligga på minst 50 %.

Vilka möjligheter finns

Nu då till investeraren som söker hjälp med sina placeringar. Vi har konstaterat att det är viktigt att sätta sig in och lära sig om placeringar för att enklare kunna välja rätt, investerare måste även veta vilken risk han eller hon är villig att ta och därmed justera sin förväntade avkastning så dessa faktorer samspelar. När dessa bitar är på plats ska man tänka på diversifiering, helst mellan tillgångsslag men också mellan olika marknader globalt.

För den som inte har tid att gå djupare i denna typ av frågor finns det duktiga investeringsrådgivare som kan hjälpa till och för den som önskar lämna allt i professionella händer finns diskretionära tjänster där en förvaltare tar på sig hela ansvaret för fondportföljen.  

 

 

Marcus Caan
072-857 88 67 
marcus.caan@garantum.se   
Måns Axelsson
073-666 59 52
mans.axelsson@garantum.se
   

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.