Marknadskommentar från Garantums fondförvaltning

2018-02-09

Vi lämnade 2017 med en positiv avkastning på 3,14 % för Select Balanserad och 3,76 % för Select Offensiv vilket innebär att båda portföljerna slagit sitt jämförelseindex. Detta har vi uppnått genom att arbeta både strategiskt (långsiktigt) och taktiskt. Metoden där vi snabbt kan dra ner eller upp risken i portföljerna har visat sig fungera väl, detta fick vi t.ex. bevittna under sommaren då vi viktade ner aktieexponeringen i portföljerna och därmed dämpade nedgången i portföljerna. Under året har vi haft en hög exponering mot råvarumarknaden vilket visat sig positivt med ett stigande oljepris samt stigande priser på industrimetaller såsom koppar och aluminium. 

Härifrån möts vi av nya utmaningar där vi sett en lång börsuppgång under flera år samtidigt som vi har ett historisk rekordlågt ränteläge. Årets första månad passerade med en positiv börsutveckling globalt med USA och tillväxtmarknaderna i framkant. Däremot sjönk dollarn med nästan 4 % vilket påverkat placeringar med dollarexponeringar negativt. Båda våra mandat har under Januari haft en god geografisk och sektorindelad riskspridning på aktie och kreditmarknaden men också mellan hedgefonder och världsvalutor vilket gynnat portföljen positivt.


Tittar vi på senaste dagarna har vi sett en ökad turbulens med stora nedgångar globalt, en viss korrigering var dock inte oväntad då vi hade en häftig börsuppgång under inledningen av året. Vi fick se relativt dyra börser bli dyrare och förväntningarna hade sprungit iväg i förhållande till vinstprognoserna. Vår bedömning är dock att marknaden gradvis kommer lugna ner sig, i skrivande stund står flertalet börser, bland annat OMXS30,  positivt. Framför oss ser vi att den underliggande globala konjunkturen blir allt starkare. Den amerikanska arbetslösheten ligger på låga nivåer samtidigt som efterfrågan på arbetskraft är rekordhög vilket förväntas trycka upp lönenivåerna som i sin tur stimulerar konsumtionen. Eftersom konsumtionen utgör ca 70 % av USA:s ekonomi betyder ett sådant scenario inte bara en hög amerikansk tillväxt utan även en ökad efterfrågan globalt. På europeisk nivå ser vi att tillväxten växer sig både starkare och uthålligare, en hög företagsaktivitet innebär att företagens behov av investeringar ökat och framför allt att fler jobb skapas.


Tittar vi på tillväxtmarknader (Emerging Markets) gynnas de av en ökad världshandel och minskat hot mot handelshinder. Vi har starka PMI-siffror som ofta kommer från låga nivåer tillsammans med relativt normala värderingar och en ökad riskaptit bland investerare.  Summerat ser vi positivt på de globala marknaderna, vi är medvetna om att värderingarna historiskt sett är höga samtidigt som volatiliteten förmodligen inte kommer hålla sig på nuvarande rekordlåga nivåer. Trots det ser vi en global tillväxt som bör gynna våra placeringar och för oss som förvaltare innebär detta att vi måste fortsätta arbeta taktiskt med allokeringen.


Utveckling Select Balanserad

 

Utveckling Select Offensiv

 

 

Kontakt:

     
Marcus Caan   
Marcus.caan@garantum.se
    Måns Axelsson
Mans.axelsson@garantum.se


Middleoffice: middleoffice@garantum.se 

 

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.