Vårt fondutbud – urvalsprocess och kvalitetssäkring


Garantum har alltid haft utgångspunkten att vi lyssnar på vad våra kunder efterfrågar när vi utformar vårt erbjudande, precis som många större bolag samlar marknadsdata gör vi det både kvantitativt och kvalitativt. Sen är det alltid vår uppgift att analysera affärer på detaljnivå, ställa fördelar mot nackdelar och göra en egen professionell kalkyl innan ett affärbeslut tas. Kortfattat kan man säga att vi lyssnar på vad som efterfrågas och därefter påbörjas vår analysprocess.

Vid varje analys är det Garantum som tar det sista beslutet i frågan om vi ska tillhandahålla handel i produkten. Som en av landets ledande fondkommissionärer anser vi att vi har ett stort ansvar i förhållandet mellan efterfrågan och vad som verkligen är bra för kunden. Utöver denna bedömning har vi en riskfunktion som tar fram rekommendationer och ramverk vi måste arbeta utifrån. Syftet med denna funktion är att vi ska ha en oberoende granskare internt som ser till att vi följer regler och lagar för att våra kunder ska få en så bra plattform som möjligt.

 

Fondtorget
På Garantum har vi valt att tillhandahålla ett fondtorg där våra kunder kan handla fritt från courtage. På fondtorget hittar man fonder från både svenska och utländska fondbolag. Här har vi valt fonder med olika placeringsinriktningar och förvaltningsmodeller med syftet att kunden ska kunna bygga bra portföljer i sitt långsiktiga sparande. Vi anser att ett kvalitetssäkrat fondtorg skapar ett betydande mervärde. Samtliga fonder som erbjuds granskas och analyseras noggrant på regelbunden basis, dessutom har vi kontakt med fondbolagen och förvaltarna för att få en förståelse för hur kundens pengar placeras. Det noggrant utvalda utbudet ger oss skalfördelar som möjliggör att kunden kan handla utan transaktionsavgifter samt ger oss möjlighet att kunna påverka fondbolagen i frågor rörande hållbarhet och etik. 


Urvalsprocess

  1. Tillgång till ett brett fondunivers från svenska och internationella fondbolag.

  2. Hänsyn tas till fonder och exponering som kunder efterfrågar i sina portföljer.

  3. Bedömning av fondens roll på fondtorget samt vilket funktionalitet fonden uppfyller.

  4. Fonderna ska uppfylla både de legala krav som ställs från myndigheter samt Garantums urvalskriterier som tar hänsyn till bland annat avgifter, transparens, lämplig målgrupp och likviditet. Denna kontroll utgör grunden i fondanalysen och utförs dels av Garantum men även av en extern part som närmare analyserar fondbolagets ägarstruktur, tillstånd och historik.

  5. Garantum gör en bedömning av fondbolaget och dess historik. Dessutom tittar vi närmare på förvaltarnas historik och bakgrund samt går igenom fondens prospekt.

  6. Garantum analyserar fonden och bedömer den utifrån nyckeltal, risker, likviditet och investeringsstrategi. Syftet med analysen är att bedöma kvaliteten av fonden samt identifiera vilka huvudsakliga risker som finns vid en investering.  

  7. Kvalitetssäkrat fondutbud Kvalitetsanalys och löpande granskning av utbudet
Eftersom vi inom koncernen arbetar relationsbyggande i våra övriga affärsområden genomsyrar detta även vårt utbud av fonder.  Vi anser att en nära relation till fondbolag och förvaltare ger oss en ökad förståelse för vart kundernas pengar hamnar och därför är vår målsättning att hitta duktiga förvaltare som arbetar långsiktigt. Med långsiktighet tittar vi extra noga på fondbolagets organisation, ägarstruktur samt hur investeringsprocessen går till. I denna process samarbetar vi även med en extern part som tittar närmare på fondbolagets och fondens legala tillstånd samt fondbolagets ägarstruktur och historik. Utöver detta analyserar vi finansiella nyckeltal för att göra en bedömning av hur en förvaltare lyckats i förhållande till sina konkurrenter eller vilken avkastning som genererats i förhållande till risken förvaltaren tagit. Här görs även en analys av prissättningen, vi anser att pris och kvalité ska gå hand i hand vilket innebär att en förvaltare endast kan ta mer betalt än sina konkurrenter om det skapar mervärde för kunden. Det kan antingen handla om avkastning men också hur förvaltaren investerar tid och pengar i hållbarhetsfrågor. 


Mål med kvalitetsanalysen
Att kvalitetssäkra fondutbudet ser vi på Garantum som en självklarhet. Målet är att våra kunder ska känna sig trygga i att investera i fonderna på fondtorget för att bygga robusta portföljer som kan skapa en god avkastning över tid. Vi anser att kunder har olika behov och därför bör portföljer och riskexponeringar matchas utifrån kundens behov. Eftersom kunden, via vår plattform, även erbjuds finansiell rådgivning ser vi till att rätt kund erbjuds möjlighet att välja rätt placering givet den unika situationen. 

Målet med vår kvalitetssäkring är dels att ligga i framkant vad gäller utbudet och dels att erbjuda fonder vi anser håller en hög kvalitet. Målet är även att hjälpa kunder att undvika investeringar i fonder vi anser är olämpliga, har oklara strukturer och avgifter eller fonder som inte håller måttet på vad som kan anses god förvaltning. Detta görs i två steg:

  1. Vi analyserar varje enskild fond innan den tas upp för handel på fondtorget
  2. Vi analyserar varje enskild fond löpande via vår granskningsprocess och har möjlighet att plocka bort fonder vi inte anser håller måttet längre.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.