Vårt fondutbud – urvalsprocess och kvalitetssäkring

På fondtorget finns ca 150 fonder från både svenska och utländska fondbolag. Här har vi valt fonder med olika placeringsinriktningar och förvaltningsmodeller med syftet att kunden ska kunna bygga bra portföljer i sitt långsiktiga sparande. Samtliga fonder som erbjuds granskas och analyseras noggrant på regelbunden basis, dessutom har vi kontakt med fondbolagen och förvaltarna för att få en förståelse för hur kundens pengar placeras. Det noggrant utvalda utbudet ger oss skalfördelar som möjliggör att kunden kan handla utan transaktionsavgifter samt ger oss möjlighet att kunna påverka fondbolagen i frågor rörande hållbarhet och etik. På Garantum har vi valt att tillhandahålla ett fondtorg där våra kunder kan handla fritt från courtage. 


UrvalsprocessKvalitetsanalys och löpande granskning av utbudet
Vi tittar på fondbolagets organisation, ägarstruktur samt hur investeringsprocessen går till. I denna process samarbetar vi även med en extern part som tittar närmare på fondbolagets och fondens legala tillstånd samt fondbolagets ägarstruktur och historik. Utöver detta analyserar vi finansiella nyckeltal för att göra en bedömning av hur en förvaltare lyckats i förhållande till sina konkurrenter eller vilken avkastning som genererats i förhållande till risken förvaltaren tagit. Här görs även en analys av prissättningen, vi anser att pris och kvalitet ska gå hand i hand vilket innebär att en förvaltare endast kan ta mer betalt än sina konkurrenter om det skapar mervärde för kunden. Det kan antingen handla om avkastning men också hur förvaltaren investerar tid och pengar i hållbarhetsfrågor. 

 

Målet med vår kvalitetssäkring är dels att ligga i framkant vad gäller utbudet och dels att erbjuda fonder vi anser håller en hög kvalitet. Målet är även att hjälpa kunder att undvika investeringar i fonder vi anser är olämpliga, har oklara strukturer och avgifter eller fonder som inte håller måttet på vad som kan anses god förvaltning. Detta görs i två steg:

  1. Vi analyserar varje enskild fond innan den tas upp för handel på fondtorget
  2. Vi analyserar varje enskild fond löpande via vår granskningsprocess och har möjlighet att plocka bort fonder vi inte anser håller måttet längre.

 

Hållbarhet på Garantums fondtorg
Vi är övertygade om att god ekonomisk tillväxt går hand i hand med ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi har ett aktivt löpande arbete för att välja fondbolag och fonder som beaktar hållbarhetsaspekter i sin förvaltning. För att försäkra oss om att fondbolaget och fonderna följer våra hållbarhetskriterier gör vi följande analys innan en fond lanseras på vårt fondtorg. 

Kvalitativ analys av fondbolaget
Kontrollerar fondbolagets arbete med hållbarhet genom att gå igenom offentliggjord information av fondbolaget, riktlinjer samt genom att inhämta information direkt från fondbolaget.

Kvantitativ analys av fonden 
Kontrollerar fondens befintliga innehav. I det fall Garantum bedömer att ett innehav inte kan anses främja hållbarhet måste fondbolaget ge en förklaring till innehavet och hur de bedriver ett aktivt påverkansarbete. Vidare kontrolleras fondens ESG-risk och ESG-betyg utifrån data som inhämtas från oberoende part.


Utifrån detta tillsammans med övriga invalsfaktorer gör vi en samlad bedömning av fonden om den ska lanseras på fondtorget. Vi har även löpande kontakt med fondbolagen kring deras hållbarhetsarbete efter lansering. Vidare följer vi kontinuerligt upp fondernas ESG-risker och ESG-betyg.


Morningstars jordglober

Globerna på Garantums fondtorg kommer från Morningstar och visar ett hållbarhetsvärde på en skala 1-5. Hållbarhetsvärdet är ett relativt värde som visar hur väl fonden har beaktat hållbarhetsfaktorer i sina placeringar och hur stora hållbarhetsrisker fonden har tagit. Värdet utgår från Sustainalytics analys av bolagen och är en jämförelse med andra liknande fonder i sin kategori, t.ex. räntefonder eller fonder inom fastighet.


5 glober: högt ESG-betyg i sin kategori
4 glober: högre än medel i ESG-betyg i sin kategori
3 glober: medel i ESG-betyg i sin kategori
2 glober: under medel i ESG-betyg i sin kategori
1 glob: lågt ESG-betyg i sin kategori


Hållbarhetsindikatorn
Hållbarhetsindikatorn på Garantums fondtorg visar ett absolut värde på en skala från 0-100 där 1 är låg hållbarhetsrisk och 100 allvarlig hållbarhetsrisk. Värdet baseras på ett genomsnittligt värde av Sustananalytics ESG-risk betyg på bolagsnivå. För att få ett ESG-betyg måste minst 67 % av portföljens långsiktiga innehav ha ett ESG-risk betyg.

0-10 i ESG-risk: väldigt låg risk
10-20 i ESG-risk: låg risk
20-30 i ESG-risk: medelhög risk
30-40 i ESG-risk: hög risk
40 + i ESG-risk: väldigt hög risk

Mer information om Morningstars hållbarhetsglober och Morningstars hållbarhetsindikator finns på Fakta om Morningstars hållbarhetsbetyg.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.