2013-04-10

Bara de bäst lämpade
- aktiekorgar som kapitaliserar på tillväxt

Sammantaget är den globala tillväxten är god. Men det finns trots allt stora skillnader mellan olika ekonomiska regioner – vissa drar och andra tenderar att hamna på efterkälken. Med utgångspunkt från detta har Garantum tagit fram två nya aktiekorgar som ska kunna möta en expansiv efterfråga. Det rör sig om exportbolag som dessutom verkar i dynamiska sektorer och har möjlighet till högre utväxling om tillväxten ökar i importländerna.


Urvalsprocessen för Garantums två nya aktiekorgar utgick ifrån ett makroekonomiskt helikopterperspektiv. Resultatet blev en svensk bolagskorg och en europeisk. Det är bara fem bolag i varje korg – allt för att öka slagkraften vid en positiv utveckling. Och samtidigt som det finns en del som förenar korgarna har de ändå unika förutsättningar.


”Asien har en stark tillväxt med en framväxande medelklass” säger Christer Tallbom, Chefekonom på Garantum. ”Och då talar vi om ett stort område där även Sydostasien med länder som Malaysia och Indonesien ingår. Självklart utvecklas även Sydamerika och på sikt tror vi även att Afrika kan komma att bli en allt starkare ekonomisk zon.”


Vilka bolag kan bäst kapitalisera på tillväxt?
Men precis som det skiljer sig mellan olika regioner i den globala ekonomin finns det också skillnader i förutsättningarna för sektorerna som bolagen verkar i – vissa sektorer är helt enkelt hetare än andra.


”Vi skapade två korgar med inte enbart solida exportbolag, bolagen ska dessutom ha bättre möjligheter att få en högre utväxling om tillväxten ökar i importländerna” förklarar Christer. ”Exempelvis kan exportbolag inom segmentet infrastruktur växa snabbare om tillväxtländerna själva satsar på vägar och järnvägar. På samma sätt kan försäljningen av sällanköpsvaror öka med tillväxt och ökande löner, medan efterfrågan i ett lands dagligvaruhandel är å andra sidan förhållandevis mer konstant.”


Europa Top Pick – bolag i tacksamma slaglägen
Förutsättningarna för bolagen i den europeiska korgen gynnas starkt av vissa effekter som uppkommit av Europas ekonomiska kris.


”Vi har en försvagad Euro och många så kallade krisländer måste dessutom förbättra förutsättningarna för företagen” berättar Christer. ”En del av lösningen på Europas kris är att arbets- och produktionskostnader måste öka saktare här än i resten av världen. Därför är det ett bra läge just nu för våra utvalda europeiska bolag – bolag med starka varumärken och stor försäljning utanför Europa som kan rida på en framväxande konsumtionsklass.”


Sverige Top Pick – experter på en global arena
Aktierna i den svenska korgen har valts ut på andra premisser. Här är det främst bolag inom segmenten konstruktion, infrastruktur och konsumtionsvaror – alla verkar de inom sektorer med verklig hävstång på en ökad global tillväxt men inte enbart mot tillväxtmarknader.
”Det finns ingen ekonomisk kris som gynnar våra svenska bolag, men många av våra bolag är å andra sidan världsledande inom sitt gebit” säger Christer. ”Trots att vi är ett litet land har vi historiskt sett varit duktiga på innovation och många av våra bolag har under årtionden vunnit erkännande på en internationell arena.”


Vad händer i världsekonomin på sikt?
Både Europa och USA exporterar alltjämt till tillväxtmarknader. Men för att kunna fortsätta framgångsrikt med en export gäller det att både produkterna och tjänsterna fortsatt ligger i framkant.


”Konkurrensen kommer att öka med åren” säger Christer avslutningsvis. ”Exempelvis ökar patenten i tillväxtländer som Kina. Men många svenska bolag ses fortfarande som världsledande inom sina områden och är fortsatt efterfrågade från både tillväxtländer och utvecklade marknader. Här gäller det att ständigt utveckla verksamheten och erbjudandet. Likaså har många europeiska och amerikanska bolag byggt otroligt starka varumärken genom årens lopp. De kommer alltjämt vara symboler för framgång och efterfrågas av en framväxande konsumtionsklass.”

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.