Söker du börsuppsida?

2014-06-02

Förutsättningarna är goda för att marknadens optimism ska kunna växa. En successivt starkare konjunktur kommer att leda till att inversterare lyfter blicken och blir mer optimistiska avseende bolagens framtida vinster. I det läget borde de marknader som har släpat efter att ha den absolut bästa börsutvecklingen i och med låga förväntningar och/eller låga börsvärderingar.

För den som söker uppsida i marknaden men vill balansera riskerna finns ett modernt och unikt investeringsalternativ i Garantums GAP och GAP+. I aktuella GAP och GAP+ erbjuds en högre avkastningsmöjlighet än annars samt i vissa fall även en unik riskspridning av en kapitalskyddad del. Thomas Bratt, Partner och en av Garantums grundare, berättar om de stora fördelarna med GAP och GAP+ som på allvar etablerat sig i sparmarknaden.

 

Hur är villkoren i GAP och GAP+ om man jämför med en traditionell kapitalskyddad produkt?

GAP har sedan det första lanseringstillfället alltid haft mycket bättre villkor än motsvarande aktieobligation eller aktieindexobligation som konstruerats på traditionellt sätt. Den stora fördelen för oss som arrangör är att vi med GAP och GAP+ inte behöver förhandla direkt med en emittent om villkoren för den kapitalskyddade delen. Istället går vi direkt ut i den öppna kreditmarknaden och handlar upp flera beståndsdelar till ett pris som är lägre än vad som annars hade varit möjligt. Det ger oss i slutändan också större utrymme och flexibilitet att skapa en placering med väsentligt bättre villkor än vad som annars hade varit möjligt.


Riskspridning av kapitalskyddet – hur fungerar det?
GAP och GAP+ innebär i praktiken en stor grad av flexibilitet i våra möjligheter att konstruera slagkraftiga placeringar. I vissa GAP och GAP+ delar vi upp kapitalskyddet mot exempelvis flera olika emittentbanker. Vid en konkurs hos en av bankerna är det bara 25% av kapitalskyddet som utsätts för risk om det är totalt 4 banker som axlar ansvaret för den skyddade delen. Resterande del, dvs. 75% av skyddet, förblir helt opåverkat av en sådan händelse. Varje kapitalskyddad del och varje bank verkar därmed oberoende av varandra. Det här ska jämföras med en konventionell placering där en emittent ensamt bär ansvar för hela kapitalskyddet.


Några nyheter kring GAP och GAP+?
Eftersom vi själva kan bestämma vilka beståndsdelar som ska ingå i GAP kan vi konstruera GAP och GAP+ på olika sätt. I slutändan handlar det om att konstruera rätt placering vid rätt tillfälle och utnyttja marknadens förutsättningar så effektivt som möjligt. Vi har bland annat konstruerat nya GAP med endast en bank i det underliggande kapitalskyddet vilket vidgar möjligheterna med GAP och GAP+ ytterligare. I det fallet handlar det om en av världens största banker, Bank of China (BoC), som också är ansedd att vara systemviktig. Det går inte att använda BoC som emittentbank i en traditionell strukturerad produkt men tack vare konstruktionsmöjligheterna i GAP och GAP+ kan vi nu skapa mycket spännande investeringsalternativ med en stark emittentbank och riktigt konkurrenskraftiga villkor.


GAP+ har en fondliknande kostnadsmodell – hur fungerar det?
GAP+ belastas inte med några avgifter vid investeringstillfället utan har istället löpande arvoden precis som fonder. Det innebär att hela investeringsbeloppet (exkl. courtage) kan knytas till de komponenter som ingår i placeringen. Villkoren, före arvoden, blir därmed avsevärt högre än annars vilket också ökar placeringens avkastningspotential vid större uppgångar i marknaden.


Hur fungerar GAP på andrahandsmarknaden?
Precis som när vi skapar GAP och GAP+ har vi också större flexibilitet och bättre förutsättningar i andrahandsmarknaden. Vi kan förhandla med hela marknaden utan att begränsa oss till en enskild emittents prissättning. Likviditeten och prissättningen blir helt enkelt bättre.

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531/VAT nor SE663000323101        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.