Finanspolitiska stimulanser skapar förutsättningar för ökade infrastruktursatsningar

2017-02-16

När nu fokus skiftar från penningpolitik till finanspolitik finns det förutsättningar för stora infrastruktursatsningar. Starkare europeisk tillväxt kombinerat med Trumpadministrationens kommande satsningar bygger upp nya förväntningar på båda sidor av Atlanten.

Finanspolitiken tar nu över stafettpinnen från penningpolitiken när det gäller att stimulera den ekonomiska tillväxten. Den globala oron för deflation suddas ut allt mer i takt med att inflationen successivt stiger. I USA väntas Trumpadministrationen komma att annonsera betydande infrastruktursatsningar. En satsning vi bedömer kommer att sätta fokus på behovet av infrastruktursatsningar också i Europa. Högre europeisk ekonomisk tillväxt betyder förbättrade statsfinanser, vilket i sin tur ökar utrymmet för utbudssatsningar. I ett klimat av växande missnöje och ökad politisk populism blir ökade finanspolitiska satsningar samtidigt ett medel för de etablerade partierna i Europa att försöka mota Olle i grind.

 

 

I aktuell emission har vi två placeringar med underliggande tillgångar som kan dra fördel av satsningarna på infrastruktur. 

Aktieobligation USA Infrastruktur Select Fixed Best 90% Skydd 3 år USD nr 2980

 • Placeringen följer en aktiekorg med bolag exponerade mot infrastruktursektorn och har en deltagandegrad på indikativt 1,1.
 • De tre aktier i aktiekorgen med bäst utveckling har redan en utveckling som är fixerad till 30% per aktie sk. Fixed Best.
 • Placeringens skyddsnivå är 90% i USD vilket innebär att du får minst 90% av nominellt belopp i USD tillbaka på återbetalningsdagen
 • Placeringen har en relativt kort löptid på 3 år. Värdeutvecklingen av underliggande tillgång på slutdagen beräknas med genomsnittsberäkning under de sista 12 månaderna (13 observationer).
 • Broschyr >>
 • Teckningsanmalan >>
   

Autocall USA Infrastruktur Combo nr 2982

 • Rätt placering vid rätt tillfälle - Autocall USA Infrastruktur Combo kan dra nytta av Trumpadministrationens stora satsningar inom infrastruktur.
 • Combo – vid varje årlig observationsdag ges möjlighet till både en lägre utbetalande kupong om 4% och en ackumulerande kupong om indikativt 17%.
 • Om samtliga av placeringens underliggande aktier vid en årlig observationsdag står på eller över inlösenbarriären löser placeringen in i förtid och betalar ut nominellt belopp plus den ackumulerande kupongen gånger antal år placeringen varit aktiv.
 • I det fall då någon av de underliggande aktierna fallit med mer än 50% vid slutdagen efter 5 år återbetalas nominellt belopp minskat med den faktiska utvecklingen för den sämst utvecklade aktien.
 • Broschyr >>
 • Teckningsanmalan >>
   
© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.