Rutiner kring kundkännedom, depåöppning och teckningsanmälningar

2015-11-23

Som ett led i att begränsa möjligheten till penningtvätt så måste alla banker och finansiella institut som står under Finansinspektionens tillsyn säkerställa god kundkännedom. Det innebär att Garantum, likt alla andra aktörer, behöver ta in viss kundinformation för att uppnå detta. 

Efter sommaren började vi ta in ytterligare information från de som öppnar depå (och Investeringssparkonto) samt tecknar i våra emissioner av strukturerade placeringar. Förändringarna innebär i korthet att det är några nya frågor som behöver besvaras, ID-kopia skickas med för de som inte har depå hos Garantum samt att juridiska personer fyller i blanketten Intyg om verklig huvudman.

För den som har våra depåhandlingar nedsparade lokalt, eller utskrivna, behöver uppdatera sitt material genom att ladda upp dessa på nytt från vår hemsida.

Intyg om verklig huvudman
Denna blankett gäller enbart juridiska personer och ger oss information om vem eller vilka som är huvudman/huvudmän i ett företag och om ägarandelar som överstiger 25% av företaget. För dessa personer krävs vidimerad ID-kopia samt intygande om PEP (se nedan).

PEP – person i politiskt utsatt ställning/närstående eller medarbetare till PEP
Även detta avsnitt har sitt ursprung i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I praktiken innebär det att alla institut måste ta reda på om kunden eller dennes företrädare är en person i politiskt utsatt ställning, närstående eller medarbetare till en PEP. För alla som inte är PEP räcker det med att kryssa nej vid frågan i teckningsanmälan eller nej i de tre frågor som finns i depåöppningshandlingen.

ID-kopia
Skickas med teckningsanmälningarna för investerare som inte har depå hos Garantum eller vid nyöppning av depå/ISK.

Informationen behövs bara en gång
När en kund väl har skickat information till oss om Intyg om verklig huvudman, PEP, Skattskyldighet i USA, ID-kopia etc så finns det dokumenterat i vår kundkännedom. Om kunden senare tecknar i en aktuell emission av strukturerade placeringar behöver man normalt inte skicka in dessa blanketter/intyg på nytt. Däremot ligger det på kundens ansvar att inom 30 dagar uppdatera Garantum på eventuella förändringar i berörda områden. Garantum kan också i framtiden behöva uppdatera kundkännedomen när viss tid förflutit.

Andra instituts blanketter
Kraven på den information som Garantum behöver ta in skiljer sig inte från några andra institut. Vi måste följa samma lagstiftning. Vi ser gärna att vi får in Garantums blanketter för att undvika eventuella oklarheter eller onödigt efterarbete med kompletteringar. Om kunden har fyllt i motsvarande uppgifter på annat instituts blankett kan Garantum godta en sådan blankett. Kunden behöver i det fallet inte fylla i motsvarande blankett hos Garantum givet att innehållet är detsamma. Vi behöver dock få in en kopia på dokumentet så att vår kundkännedom är uppdaterad. Observera att vid de fall Garantum bedömer att informationen ändå inte är tillräcklig kan en begäran om komplettering skickas till kund.

Viktigt om våra teckningsanmälningar

  • Juridiska personer ska fylla i blanketten ”Intyg om verklig huvudman” som finns tillgänglig på garantum.se/blankettcenter.
  • Frågan om PEP (person i politisk utsatt ställning) besvaras i teckningsanmälan. Vid "ja" ifylls även en blankett för PEP som också finns tillgänglig i vårt blankettcenter.
  • Likt många andra finansiella institut vill vi också att man bifogar en vidimerad ID-kopia till teckningsanmälan vid de fall kunden har sin förvaring på ett annat institut än Garantum.

Om något är oklart eller om du har några funderingar kring det här är du mer än välkommen att höra av dig!

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531/VAT nor SE663000323101        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.