Varför har risken i Kreditobligation Stena sjunkit?

2016-02-19

Man får i dagsläget väldigt hög ränta om man är villig att ta kreditrisk på Stena AB. Räntan på en 6-åriga kreditobligationen har exempelvis stigit från drygt 6% till drygt 8% under de senaste månaderna.  Detta beror bland annat på att Stena är känsligt för ett lågt oljepris och att marknaden i dagsläget anser att risken i företagets obligationer är hög. 

SPIS riskskala avseende kreditstrukturer baseras på underliggande kredits kreditvärdighet och nivån på placeringens ränta. När räntan stiger bidrar detta till att risken sjunker oavsett om ökningen är en effekt av att marknaden anser att risken har ökat i bolaget. Modellen beräknar risken för en kredithändelse baserat på bolagets kreditvärdighet. I Stenas fall har inget kreditvärderingsinstitut sänkt kreditvärdigheten. Man kan därför säga att modellen anser att risken är oförändrad samtidigt som räntorna har ökat vilket i sin tur leder till att riskskalan ger en lägre risk på placeringen. Moodys gick 9/2 2016 ut med information om att man kommer att se över Stenas kreditvärdighet med anledning av den nya marknadssituationen. Skulle en eventuell revidering leda till en sänkning av kreditvärdigheten kan det medföra ett nytt, högre riskbetyg i riskskalan. 

Länk till Kreditobligation Stena 6 år nr 2648 >>

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.