Synpunkter eller klagomål mot Garantum.

Varje dag strävar vi efter att du som kund ska känna dig nöjd med oss. Skulle du ändå inte vara nöjd gör du enligt nedan för att reklamera eller klaga på något.

Reklamation.
Om du skulle känna dig missnöjd med något vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Ofta kan det handla om ett missförstånd eller att fakta saknas. Genom att ta kontakt med oss kan vi kanske lösa problemet gemensamt. Du bör kontakta oss snarast möjligt om något inte stämmer.

Klagomål.
Om du efter detta ändå inte känner dig nöjd kan du kontakta:

Klagomålsansvarig
Garantum Fondkommission AB
Box 7364
103 90 Stockholm

Klagomålet ska framföras skriftligen. Handläggningen underlättas om du bifogar din dokumentation av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar etc.

Klagomålsansvarig hos Garantum heter Peter Hammarsten.

Vägledning utanför Garantum.

Konsumenternas Bankbyrå.
Om du vill vända dig till någon utomstående part för att diskutera ditt ärende kan du kontakta Konsumenternas Bank- och finansbyrå.


Kommunala konsumentvägledare.
Den kommunala konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. Dessa arbetar i nära kontakt med Konsumentverket. På deras hemsida kan du söka telefonnummer och e-postadress till din vägledare. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda tvister.


Allmänna reklamationsnämnden.
Om ditt klagomålsärende inte resulterar i ett tillfredsställande resultat kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN måste ske inom sex månader från det att Garantum första gången helt eller delvis avvisat dina anspråk. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Garantum bör lösas.


Prövning i domstol.

Du kan även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot Garantum. Det är då lämpligt att du anlitar ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ärendet och dina utsikter att nå framgång i tvisten.

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.