Kostnadsredovisning - vanliga frågor och svar

 

1. Varför får du en årlig kostnadsredovisning?

Från och med 2018 ställs det krav på att Garantum och alla andra finansiella aktörer lämnar en kostnadsredovisning till sina kunder varje år gällande kostnader för de investeringstjänster och produkter som du haft under året. Syftet med redovisningen är att dina kostnader ska vara transparenta och visa på hur de förhåller sig i relation till värdet på dina innehav. 

2. Är det nya kostnader som ska betalas?

Kostnaderna är inte nya, men sättet att redovisa dem är nytt. En del av kostnaderna har du tidigare kunnat ta del av, bl.a. i årsbesked, avräkningsnotor, rådgivningsdokumentation, faktablad, informationsbroschyrer och i vår prislista men inte samlat i en kostnadsredovisning. Kostnaderna i redovisningen är redan betalade, antingen direkt eller indirekt i kursen för dina innehav, så du behöver inte göra något.

3. Vad skiljer mellan de olika kostnaderna?

Investeringstjänster: Det här är kostnader som tas ut för olika typer av investeringstjänster som är kopplade till dina investeringar och dras direkt från depån, exempelvis rådgivningsavgift, courtage vid köp och försäljning av värdepapper eller kapitalförvaltningskostnad.

Produkter: Det här är kostnader som tas ut för fonder, strukturerade placeringar eller andra värdepapper som ingår i ditt innehav. Kostnaderna dras inte från din depå utan är normalt inräknat i kursen för dina värdepapper.

Kostnader i fonder och andra värdepapper baseras på de uppgifter som Garantum har samt som depåinstitut, fondförvaltare, produktbolag, emittent, producent eller annan part har rapporterat till Garantum.

I dokumentet Beskrivning av poster i kostnadsredovisningen som följer med kostnadsredovisningen finns utförligare information om varje enskild post.

4. Vad innebär tredjepartsersättningar som betalas till Garantum?

Garantum tar ibland emot ersättningar från en tredje part i samband med investeringstjänster som kunden har; exempelvis från depåinstitut, fondförvaltare, produktbolag, emittent, producent eller annan part. 

Vanliga tredjepartsersättningar är att Garantum får del av förvaltningsavgiften i en fond eller del av arrangörsarvodet som ingår i teckningskursen för strukturerade placeringar vid utgivningstillfället.

Denna ersättning gör det möjligt för Garantum att erbjuda ett brett och kvalitetssäkrat utbud av finansiella produkter och investeringstjänster. Ersättningen ska bland annat täcka Garantums kostnader för riskhantering, produktion, distribution, administration, rapportering och handel.

Beroende på vilken kostnads- och ersättningsmodell som du valt hanteras tredjepartsersättningen olika:

 • I traditionell modell betalas delar av tredjepartsersättningen vidare till den investeringsrådgivare som har tillhandahållit investeringstjänsten till dig. Denna ersättning får bara tas emot under förutsättning att ersättningen står i proportion till kvaliteten och innehållet i den tjänst som du tillhandahållits.
 • I nettomodellen återförs den ersättning din investeringsrådgivare skulle ha fått direkt till dig istället. Du betalar i gengäld oftast en rådgivningsavgift till den som tillhandahållit investeringstjänsten.
 • I netto-nettomodellen för kapitalförvaltningstjänst återförs både den ersättning din investeringsrådgivare skulle ha fått direkt till dig istället samt den del som Garantum normalt behåller. Du betalar i gengäld oftast en rådgivningsavgift och kapitalförvaltningsavgift till den som tillhandahållit investeringstjänsten.

5. Vad betyder de olika kostnadsposterna för Investeringstjänster?

Investeringstjänsten kan vara förknippad med en rad olika kostnadsposter.

Engångsavgifter
Engångsavgifter som betalas i början eller slutet av en tjänst, exempelvis insättningsavgift, uttagsavgift eller flyttavgift.

Löpande avgifter
Kostnader som avser exempelvis rådgivningsavgift för investeringsrådgivning eller för kapitalförvaltningstjänst.

Transaktionskostnader
Transaktionskostnader är kostnader som kan uppstå när du köper och säljer värdepapper. Den vanligaste transaktionskostnaden är courtage som tas ut i samband med köp eller försäljning av exempelvis strukturerade placeringar, fonder, aktier och vissa andra värdepapper. Vid handel med utländska värdepapper kan det förekomma kostnader förknippade med exempelvis valutaväxlingar eller utländska skatter.

Stödtjänster
I vissa fall kan en kostnad för depå, förvaring eller analys tas ut.

Övriga kostnader
I vissa investeringstjänster kan det finnas en resultatbaserad avgift.

6. Vad betyder de olika kostnadsposterna för Produkter?

 Olika typer produkter kan redovisa olika kostnadsposter.

Engångsavgifter
Köp- och säljavgifter som kan finnas i olika typer av finansiella instrument, exempelvis i fonder och strukturerade placeringar.

Löpande avgifter
Vanligast är förvaltningsavgiften i fonder men även andra värdepapper såsom börshandlade fonder eller vissa strukturerade placeringar kan ha löpande avgifter. 

Transaktionskostnader
Kostnader som kan uppstå i samband med transaktioner i underliggande instrument, exempelvis courtage när en fondförvaltare köper eller säljer finansiella instrument inom ramen för en fond.

 Övriga kostnader
I vissa produkter kan det finnas en resultatbaserad avgift.

7. Vad får du för de kostnader som du betalar?

Kostnaderna gör det möjligt för Garantum att erbjuda ett brett och kvalitetssäkrat utbud av finansiella produkter och investeringstjänster. Den tredjepartsersättning som Garantum i sin tur erhåller ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion, distribution, administration, rapportering och handel.

Som kund hos Garantum genom en rådgivare får du alltid tillgång till

 • Personlig och licensierad rådgivare
 • Lokalt kontor
 • Individ- och behovsanpassad rådgivning
 • Kvalificerad lämplighetsbedömning
 • Investeringsrekommendationer och omplaceringsförslag
 • Portföljanalyser och portföljförslag
 • Granskning och kvalitetssäkring av givna råd
 • Kvalitetssäkrat och brett utbud av konkurrenskraftiga produkter och tjänster
 • Utbildning i sparande, investeringar och olika produkter
 • Hållbara investeringar

8. Stämmer kostnaderna med tidigare angivna kostnader?

Kostnader som redovisas i förköpsinformation eller i rådgivningsdokumentation är bedömda kostnader och anger inte den faktiska slutkostnaden.

I exempelvis strukturerade placeringar är den bedömda kostnaden oftast högre än vad den faktiska slutkostnaden blir. Vissa kostnader kan dock saknas i redovisningen och beror på att Garantum inte fått information för en särskild produkt eller från ett särskilt depåinstitut.

 

9. Är alla kostnader med i kostnadsredovisningen?

Vissa kostnader kan av olika anledningar inte redovisas, exempelvis om Garantum inte fått information för en särskild produkt eller från ett särskilt depåinstitut.  I kostnadsredovisningen framgår i så fall vilka produkter det gäller. Kostnad som är knuten till en försäkring redovisas istället av försäkringsbolaget. Utöver moms redovisas inte heller några skatter.

10. Hur har värdet för mina innehav beräknats?

I kostnadsredovisningen har vi räknat ihop värdet på dina innehav den 1/1 2018 med kontanta insättningar och inflyttade värdepapper under året.

11. Varför finns det flera kostnadsredovisningar för samma depå?

Beroende på hur du har använt olika tjänster och vem som har tillhandahållit dem kan du få flera kostnadsredovisningar som avser samma depå.

Redovisningarna kan även se olika ut beroende på om du har en depå hos Garantum Fondkommission AB samtidigt som du har en investeringsrådgivare som är anknutet ombud till ett annat bolag i Garantum-koncernen (Garantum Partner AB).

12. Finns kostnadsredovisningen tillgänglig digitalt?

Om du har depå hos Garantum hittar du den när du är inloggad på din depå. 

För dig som har depå hos ett annat depåinstitut, men där investeringsrådgivning eller kapitalförvaltning har tillhandahållits av Garantum, kommer du att få din årliga kostnadsredovisning utskickad till din folkbokföringsadress. Gäller det ett företag skickas redovisningen till den adress som är registrerad hos bolagsverket.

13. Är det någon skillnad på traditionell kostnadsmodell jämfört med nettomodell kostnadsredovisningen?

Nej det är ingen skillnad i redovisningsmaterial oavsett om det är traditionell modell eller nettomodell. De kostnader som finns redovisas antingen inom investeringstjänster eller produkter samt ersättningar som tredjepartsersättningar

14. Vad är skillnaden på de olika kostnadsredovisningarna hos Garantum?

Innehållet i en kostnadsredovisning kan vara något olika beroende på om kostnader relaterade till rådgivning är inkluderade eller inte.  

Kostnadsredovisning GFK (Garantum Fondkommission) innehåller kostnader för:

 • Kapitalförvaltningstjänst hos Garantum
 • Produktkostnader såsom courtage, arrangörsarvode i strukturerade placeringar samt relaterade till emittenten
 • Fondförvaltningsavgift

Kostnadsredovisning GP (Garantum Partner) innehåller samma kostnader som i rapporten från Garantum Fondkommission men med tillägg för:

 • Kostnader som är relaterade till rådgivning från kundens rådgivare och som hanterats via ombudsbolaget Garantum Partner AB.

Skillnaden mellan dessa två kostnadsredovisningar är att Garantum under 2018 hade samtliga av de rådgivande bolagen registrerade som anknutna ombud i ett separat värdepappersbolag som hette Garantum Partner. Detta betyder att de investeringstjänster som utfördes inom ramen för detta bolag måste redovisas separat inklusive de kostnader som kunden i övrigt har inom ramen för sina värdepappersaffärer.
I kundens depåinloggning så kan det finnas två kostnadsredovisningar, en vid namn Kostnadsredovisning GFK och en vid namn Kostnadsredovisning GFK + GP. De två kostnadsredovisningarna ska inte läggas ihop utan samtliga kostnader från GFK finns även med i GFK + GP.

15. Hur påverkas kostnaden i en strukturerad placering i förhållande till löptiden?

För den som investerar i en strukturerad placering så redovisas hela kostnaden endast under det första året.

Inga ytterligare kostnader tillkommer under löptiden så länge som innehavet finns kvar. Säljer man placeringen i förtid så kan det uppstå en mindre transaktion- och en produktkostnad vid försäljningstillfället. Om man innehar produkten fram till förfall så uppstår det inga nya kostnader.

Som jämförelse kan vi titta på exempelvis värdepappersfonder som genererar en kostnad varje år så länge som fondandelarna finns som innehav i depån.

16. Vad ingår i posten Övriga kostnader?

Övriga kostnader innebär endast rådgivningsavgifter som beräknas som en prestationsbaserad avgift, sk. performance-avgift på din depå. Detta betyder att du betalar en rådgivningsavgift baserat på hur värdet i din depå utvecklas.

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.