Nu stärks skyddet för dig som använder vår investeringsplattform

MiFID II är ett nytt regelverk (3 januari 2018) som syftar till att stärka kundskyddet ytterligare och öka transparensen på värdepappersmarknaden. Investerare ska nu få mer information än tidigare som stöd för sina investeringsbeslut. I slutändan handlar det helt enkelt om att det ska bli bättre för våra kunder, något som vi naturligtvis välkomnar. Kundnyttan har vi alltid värnat om. Både i vår egen roll som finansiell arrangör och via den individanpassade rådgivning som våra samarbetspartners i slutändan kan ge dig som kund. Denna kundnytta har aldrig framträtt tydligare än i ljuset av det nya regelverket.


Hur MiFID II påverkar dig

MiFID II är omfattande och det mesta påverkar förvisso vår och rådgivarnas vardag mer än våra kunders. Men det finns några områden som är värda att nämna och som kan påverka din affärsrelation med Garantum, oavsett om du är kund eller rådgivare. 

Kunskap och kompetens
Utöver dagens krav på licensiering ställs det ytterligare kunskaps- och erfarenhetskrav på personer som ger investeringsrådgivning eller lämnar information om finansiella produkter vilket bidrar till att kvalitetssäkra dina kontakter med oss och våra samarbetspartners.

Produktstyrning
För att kunna erbjuda konkurrenskraftiga produkter och tjänster krävs även pålitliga och omfattande processer för att säkerställa kvaliteten i vårt kunderbjudande. Vår produktframtagnings- och produktgodkännandeprocess är gedigen och redan en naturlig del i vårt dagliga arbete sedan många år tillbaka. Det garanterar givetvis inte ett positivt utfall för alla investeringar eftersom externa marknadsfaktorer är okända. Men vi vill säkerställa att kund och rådgivare utgår från bästa möjliga förutsättningar där de ser vad de får och får vad de ser. Med den nya målgruppsbestämningen blir det ännu enklare och tydligare om vem en placering passar för. Och vem den inte passar för.

Transparens om kostnader och ersättningar
Garantum har sedan länge legat långt fram gällande transparens om kostnader och ersättningar som är förknippade med investeringar på vår plattform. Genom det nya regelverket kommer du precis som tidigare kunna ta del av den uppskattade kostnaden för den handel du vill utföra, specificerat och klart innan du fattar dina investeringsbeslut. Alla kostnader och ersättningar baseras på den information vi får från den som producerat en specifik produkt eller tjänst (exempelvis en emittent). I vissa fall är vi själva med och arrangerar en produkt även om vi i lagens mening benämns som distributör. Uppgifter om kostnader finns dels i informationsmaterial, dels i dokumentationen för den individanpassade rådgivning du får av din rådgivare.

Den personliga och unika rådgivningen är något vi alltid har värnat om och det är numera i princip den enda vägen för att komma åt hela vår investeringsplattform. För det arbete rådgivaren utför kan denne ta betalt och erhålla ersättning på två olika sätt. Med den traditionella modellen får rådgivaren en tredjepartsersättning, där ersättningen är en del av produktens pris. Din rådgivare måste noga ange på vilket sätt som rådgivningen höjt kvaliteten för den produkt eller tjänst som du har valt och måste också säkerställa att ersättningen är proportionerlig mot den extra tjänst du får som kund. Väljs nettomodellen innebär det att rådgivaren istället tar betalt direkt från kunden via rådgivningsavgift, etableringsavgift, depåavgift eller liknande som faktureras via Garantum (likviden dras från depåsaldot enligt en överenskommelse mellan dig och din rådgivare). Visserligen faller kraven på kvalitetshöjning bort men de som använder Garantums investeringsplattform förväntas ändå uppfylla samma tuffa kravbild oavsett ersättningsmodell. Oavsett vilken modell som används kommer du vid årets slut få en sammanställning över alla kostnader som du totalt har betalat under året. Information om kostnads- och ersättningsmodeller samt prislista finns på vår webbplats under ”Så betalar du” samt ”Blankettcenter”.

PRIIPS och Faktablad (KID)
I samband med det nya regelverket PRIIPS ska investeringsprodukter som erbjuds på marknaden ha ett tillhörande faktablad, s.k. KID (Key Information Document). Syftet med faktabladet är att göra det möjligt för en investerare att jämföra olika investeringsalternativ. Nedan följer en fördjupning i hur scenarioanalysen i faktabladet beräknas, hur du kan tolka informationen och vad som kan vara viktigt att tänka på innan du väljer en placering.

Läs mer »

LEI (företag)
Enligt nya EU-regler behöver juridiska personer som handlar med värdepapper en global identifieringskod. Syftet är att stärka skyddet för den som investerar i värdepapper. LEI står för Legal Entity Identifier och är en internationell identifieringskod som används globalt för att identifiera juridiska personer inom EU. De nya EU-reglerna innebär att juridiska personer från och med 2018 behöver en LEI-kod för att kunna handla med värdepapper. De nya reglerna gäller hos samtliga banker och värdepappersinstitut som erbjuder handel med värdepapper, och är inte specifikt för Garantum. Samma LEI-kod registreras hos alla banker och värdepappersinstitut som du är kund hos. Företagsägd kapitalförsäkring är undantaget från dessa regler, givet att det finns en fysisk person som har fullmakt för försäkringen.

Läs mer om LEI »

 

Vilka kundklassificeringar använder Garantum?
Enligt lag måste Garantum kategorisera sina kunder i kategorier med olika nivåer av kundskydd. Lagen stadgar att kunderna ska delas in i nedan kategorier. Garantum har valt att kategorisera nästan samtliga kunder som ”Icke-professionella”, vilket är den definition som anges i värdepappersmarknadslagen för att man ska omfattas av den högsta skyddsnivån. Det har ingenting med vilken kunskapsnivå investeraren har utan anger mer om man arbetar med värdepappersinvesteringar på heltid eller ej. Som depåkund finns naturligtvis möjlighet att ansöka om att byta kundkategori till ”Professionell”. Som ”Professionell” kund förloras det högre kundskyddet.

Icke-professionella kunder är kunder som utgörs av konsumenter och vissa företag. Icke-professionella kunder har det högsta kundskyddet. Nästan alla kunder hos Garantum finns i denna kategori.

Professionella kunder är kunder med tillstånd att verka på finansmarknaderna, kunder som utgörs av stora företag, stater och myndigheter med flera och andra investerare som yrkesmässigt arbetar med investeringar.

Jämbördiga motparter är professionella kunder, såsom vissa enheter inom banker, försäkringsbolag och fondbolag med flera.

Avtal och villkor
Som en följd av att MiFID II träder i kraft uppdateras våra avtal, villkor och riktlinjer. De nya avtalen som börjar gälla från den 3 januari 2018 finns på vårt blankettcenter. För att vi ska kunna erbjuda dig produkter och tjänster måste du ta del av dessa samt våra riktlinjer för bästa orderutförande och intressekonflikter.

Blankettcenter »

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.