Flerårsöversikt för Garantumkoncernen.

Sedan starten 2004 har Garantum varje år kunnat visa god lönsamhet, detta trots den svåraste finanskrisen i modern tid. Den goda resultatutvecklingen har lett till att vi kunnat höja vårt egna kapital från 9 miljoner kronor till 257 miljoner kronor vid utgången av 2012. Vi har arrangerat över 50 miljarder kronor i nominell volym, byggt en stark kapitalbas och en god soliditet. Med det vill vi egentligen bara säga en sak: Garantum står på en stabil grund och du kan känna dig trygg i att göra affärer med oss. Siffrorna nedan avser Garantumkoncernen, dvs. verksamheterna inom Garantum Fondkommission AB och Aktie-Ansvar AB.

GARANTUM INVEST AB, KONCERNEN    (Tkr) 2015
2014

2013

2012

2011RESULTATRÄKNING          
Summa rörelseintäkter 303 398 265 815 314 764  242 261 240 385
Summa kostnader före kreditförluster
-231 670
-206 224

-193 367

 
-189 867
-196 623
Rörelseresultat
71 728
59 591


121 397

 
52 394
43 762
Skatt - 17 596 -14 649 -27 938  -12 574 -15 320
Årets resultat 54 132 44 942 93 459  39 820  28 442
           
BALANSRÄKNING          
Summa tillgångar  720 392 776 498 629 689  497 313 570 137
Summa skulder  478 892 515 048 318 546  240 303 321 005
           
Eget kapital
239 094

244 529

292 103 
240 571
228 889
Summa skulder och eget kapital  720 392 776 498 629 689 
497 313

 
570 137
           
KONCERNENS NYCKELTAL          


Balansomslutning, Tkr  720 392 776 498 629 689 
497 313

 
570 137
Soliditet, %  33 31 46  48  40
Medelantal anställda  89 74 65  61  55

Välkommen att kontakta oss.

Garantum Fondkommission AB
Box 7364, 103 90 Stockholm
Besöksadress: Norrmalmstorg / Smålandsgatan 16
Tel: +46 8 522 550 00 
Fax: +46 8 522 550 99
E-post: info@garantum.se

Org.nr: 556668-1531
VAT: SE663000323101

I sparkoncernen Garantum Invest ingår även: 

Aktie-Ansvar
Garantum Partner

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531      

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.