Risk & Compliance

 

Risk
Riskavdelningen bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten. Kontrollfunktionens arbete utgår ifrån de s.k. Pelare 1, 2 och 3 delarna.

Pelare 1 innefattar operativa-, marknads- och kreditrisker.

Pelare 2 innefattar alla övriga risker bl.a. affärs och makrohändelserisk, likviditetsrisk, ryktesrisk, försäkringsrisk, koncentrationsrisk.

Pelare 3 innefattar offentliggörandet av kapitaltäckning och riskhantering.

Riskavdelningen rapporterar direkt till styrelsen samt VD. Riskavdelningen sammanställer, kvantifierar och beräknar bolagets samtliga risker. Avdelningen arbetar kontinuerligt med processer och rutiner i syfte att förbättra och begränsa riskerna inom verksamheten.

Sammanställningen av bolagets risker och kvantifiering av dessa redovisas i den Interna Kapitalutvärderingen (IKU). IKU:n uppdaterars vid behov, dock minst en gång per år, normalt i maj. I IKU:n beräknas kapitalkravet och kapitalbasen vid olika stressade scenarier för att visa på hur kapitaltäckningen påverkas.


Compliance
Compliance-avdelningen har som uppgift att kontrollera att bolaget följer gällande lagstiftning samt av styrelsen eller VD givna interna regler.

Centrala regelområden är regler för värdepappersmarknaden, regler rörande penningtvätt, regler rörande kommission, regler rörande finansiell rådgivning, regler rörande marknadsföring samt god värdepappersmarknadssed.

Compliance-avdelningen rapporterar direkt till styrelsen samt VD.Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.