Tillsyn.

Garantum Fondkommission AB är ett värdepappersbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamheten utifrån lagen om värdepappersmarknaden. Med tillstånden följer en stor kravlista på att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftningen. Det innebär att vi kontinuerligt granskas av Finansinspektionen med syftet att säkerställa att verksamheten inte bedrivs på ett icke tillbörligt sätt. Därtill är vi medlemmar i olika branschorganisationer.

Tillstånd

Garantum har följande tillstånd från Finansinspektionen:
• Förvaltare av fondandelar
• Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
• Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
• Handel med finansiella instrument för egen räkning
• Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
• Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
• Ta emot kunders medel på konto
• Garantigivning & placering av finansiella instrument med fast åtagande
• Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
• Förvara finansiella instrument & ta emot medel m redovisningsskyldighet
• Lämna kredit för genomförande av transaktion med finansiella instrument
• Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion & företagsuppköp
• Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument

www.fi.se

Anknutna ombud

Garantum har utsett anknutna ombud för distribution och rådgivning. Ombuden driver verksamhet med stöd av Garantums tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden. Ombuden kan också bedriva annan verksamhet, exempelvis försäkringsförmedling, i dessa fall svarar dock ombudet för denna verksamhet.

För att få bli ett anknutet ombud gör Garantum en enskild prövning av om ombudet kan förväntas följa de regler som finns för verksamheten, ekonomiska förhållanden, kunskap och kompetens hos de anställda mm. Därutöver utvärderas ombuden löpande vad gäller tjänsternas kvalitet.

En kund som önskar framföra synpunkter eller klagomål på de tjänster som ett anknutet ombud har utfört bör vända sig till Garantums klagomålsansvarige.

 

Ombud Finland/Suomi   Org.nr 
Garantum OY   (2184866-8)
     
Ombud Norge    
Garantum AS   (898321592)

 

Branschkod

Garantum har också, jämte ett flertal andra aktörer, varit delaktiga i ett projekt av SPIS - Strukturerade Placeringar I Sverige (en del av Svenska Fondhandlareföreningen) för att ta fram en särskild branschkod för strukturerade placeringsprodukter. Tanken med branschkoden är att införa gemensamma begrepp för branschen och därmed underlätta för en investerare att förstå villkoren för en strukturerad placering. Den första versionen av koden lanserades i februari 2010. Den senaste versionen finns att hitta på SPIS hemsida.

Länk till branschkod nedan.
Licensiering

SwedSec Licensiering AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen och ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med programmet är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen. Garantum har varit medlemmar sedan vi startade vår verksamhet och all personal som arbetar med rådgivning eller som har en ledande ställning omfattas av kraven på licensiering. På sikt avser vi att låta all personal omfattas av detta licensieringskrav.Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.