• Vi har uppgraderat vårt IT-system under helgen. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Internkontroll

Styrelsen ansvarar övergripande för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning. Till sitt förfogande har styrelsen Risk- och Compliance-avdelningarna, externa revisorer samt Internrevision, vars uppgift är att kontrollera  att av styrelsen utfärdade limiter och instruktioner samt vid var tid gällande lagstiftning efterlevs. 

 

Inom Garantumkoncernen har de interna kontrollfunktionerna centraliserats i moderbolaget. Respektive dotterbolag har ingått avtal där internkontrollfunktionerna för riskhantering och regelefterlevnad utförs av moderbolaget. Syftet är att stärka oberoendet i förhållande till den operativa verksamheten som bedrivs i de olika dotterbolagen samt att öka dualiteten och implementationen av en koncerngemensam intern kontroll. 

Garantum har tre nivåer för internkontroll. Utöver den anställde som ansvarar för de risker som finns inom avdelningen finns tre nivåer. Den första nivå av ansvar finns i de från den operativa verksamheten oberoende, Risk- och Compliance-funktionerna. Dessa avdelningar bevakar och kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande limiter, interna regler och lagstiftning. Risk- och Compliance-avdelningarna rapporterar direkt till styrelsen samt till VD.

 


I den löpande granskningen av bolaget som bolagets externa revisorer utför granskas bolagets interna processer, rutiner och regler. Denna löpande granskning rapporteras till styrelse.

Utöver ovan nämnda kontroller genomförs även internrevision på uppdrag av Styrelsen.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.