• Vi har uppgraderat vårt IT-system under helgen. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Hållbara investeringar hos Garantum 

 

Garantums fondbolag Aktie-Ansvar startade redan 1965 Sveriges första uttalat etiska fond Aktie-Ansvar Aktiefonden. Fonden uteslöt redan från start företag verksamma inom alkohol-, vapen- och tobaksbranschen, och har alltsedan dess utökat sina exkluderingskriterier och arbetar nu även med såväl aktivt påverkansarbete som invalsprocesser till bolagens styrelser. Aktie-Ansvar förvärvades av Garantum 2009 och har tillsammans med Garantum fortsatt arbetet med att främja att kapital allokeras till hållbara investeringar.

Vi jobbar aktivt med att möta den ökade efterfrågan av hållbara investeringar genom att erbjuda våra rådgivare och kunder rätt produkter och verktyg för att säkerställa att det görs på ett tydligt och effektivt sätt.

Garantum är måna om att våra rådgivare tar hänsyn till och informerar kunden om eventuella hållbarhetsrisker i investeringsrådgivningen och i förlängningen investeringsbesluten. En hållbarhetsrisk innebär en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.


För att Garantum och rådgivaren ska kunna identifiera och bedöma hållbarhetsriskerna för investeringar använder vi främst data från Morningstar. Deras analys av fondernas hållbarhetsvärde presenteras på en skala från 0-100 där en lägre siffra innebär att fonden har hanterat hållbarhetsriskerna bättre än i de fall fonden har en hög siffra.

För att säkerställa att kundens preferenser kring hållbarhet beaktas på ett fullgott sätt vidtar Garantum följande åtgärder:

  • Utbildar rådgivare i miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekter.
  • Säkerställer att våra rådgivare informerar kunden om vad hållbara investeringar är och vad hållbarhetsrisker innebär
  • Säkerställer att våra rådgivare identifierar kundens eventuella hållbarhetspreferenser och tillhandahåller individanpassad rådgivning utifrån kundens önskemål

I dagsläget beaktar Garantum inte ett investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, men avser att börja beakta sådana under 2021.

Garantums ersättningspolicy
Ersättningspolicyn reglerar att ersättningar till anställda ska präglas av långsiktighet och ska inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande och inte förstärka intressekonflikter. Det ska finnas en balans mellan fast och rörlig ersättning och den rörliga ersättningen ska innehålla lämpliga kvalitativa kriterier för regelefterlevnad, kundintresse och tjänsternas kvalitet. Kriterierna för rörlig ersättning får inte utformas så att konflikt uppstår med Garantums skyldighet att iaktta kundernas intressen. Garantums ersättningspolicy bedöms således vara förenlig med bolagets arbete med hållbarhetsrisker i förvaltning och rådgivning till dess kunder. 

 

Garantums hållbarhetspolicy 
Policyn fastställer inriktningen för Garantums hållbarhetsarbete. Det åligger samtliga bolag inom Garantum-koncernen att förena arbetet med hållbarhet med det långsiktiga målet att skapa största möjliga värde i förvaltningen av kapitalet.

Hålbarhetspolicy >>

  

 

 Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.