• Vi har uppgraderat vårt IT-system. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Håll koll på dina risker – för din depå och dina placeringar


På vår investeringsplattform presenteras aktuell risk i din depå och för dina enskilda placeringar. Bakgrunden är att den faktiska risken oftast ändras från tid till annan jämfört med när du gjorde din initiala investering. Med aktuell risk får du en bättre överblick av dina aktuella risker så att du kan göra ännu bättre och väl avvägda investeringsbeslut. Naturligtvis i samråd med din rådgivare. 

 

Håll dig informerad om dina risker – logga in med BankID när det passar dig
När du loggar in på din depå får du en bra överblick över hela portföljen. Utöver möjligheten att analysera portföljensutveckling och underliggande exponering i enskilda aktier/index kan du nu se portföljens totala risk med hänsyn tagen till aktuella marknadsförutsättningar. Du ser även den aktuella risken i enskilda placeringar och om du vill fördjupa dig i dessa väljer du ”Visa risk” i rullisten (se nedan).

 

 

Aktuell risk i depå – exempel
Den risk som olika placeringar bidrar med summerar till aktuell depårisk. Här följer ett exempel på hur förändring i risk för en enskild placering påverkar den aktuella depårisken. Om du vill fördjupa dig i de beräkningsmodeller som finns för olika placeringars riskbidrag till aktuell depårisk så kan du 
läsa mer om här.

Antag att du har köpt Autocall Svenska bolag nr 4034 som hade en initial risk på 3 (den siffra som anges i faktabladet och informationsbroschyren) och som sen stigit till 4,2, vilket också är den siffra som visas i depåöversikt för de som har innehav i placeringen. Risken har nu gått upp på grund av att risken, dvs. kursrörelserna i de underliggande aktierna har stigit. För att kunna ta ställning till om förändringen från 3 till 4,2 är stor eller liten är det bra att känna till hur riskskalan för strukturerade produkter fungerar vilket du kan läsa mer om här.

Det här behöver inte innebära att placeringen ska säljas utan det intressanta är att se till helheten och hur det här påverkar den totala depårisken. Om vi antar att det finns 10 olika placeringar i portföljen och att den aktuella depårisken låg på 5,7 innan risken steg i placeringen. Då skulle den nya aktuella depårisken stiga till 5,733, dvs. marginellt högre jämfört med tidigare. 

 

Autocall Svenska bolag nr 4034

Initial risk: 3 

Initial volatilitet: 10,5% (motsvarar 3,8 på riskskalan)

Aktuell volatilitet: 13,82%

Aktuell risk: 4,2

 

Så påverkas portföljens depårisk

Volatilitetsförändring: 13,82%-10,5%=3,32% 

Antagen andel av portfölj: 10%

Antagen risk innan risken steg i produkten: 5,7 

Steg på riskskalan: 3,32/10=0,33

Ny depårisk: 5,7+(10%*0,33)=5,733

 

Prata med din rådgivare
Eftersom rörelserna på exempelvis aktiemarknaden kontinuerligt påverkar aktuell risk i enskilda produkter och portföljens aktuella depårisk finns det normalt ingen anledning att känna oro. I exemplet ovan skulle en slutsats kunna vara att eftersom aktuell depårisk påverkas marginellt kan portföljen lämnas orörd. Men, en individuell bedömning behöver alltid göras utifrån varje individs perspektiv och här fyller din rådgivare en viktig funktion. Genom en kontinuerlig och nära dialog med din rådgivare blir det enklare att ha koll på riskerna och eventuella åtgärder som skulle kunna genomföras om risken gått upp eller ned. Några av åtgärderna skulle kunna vara:

  • Om du vill sänka risken kan en eller flera omplaceringar innebära att aktuell depårisk justeras nedåt.
  • Om du vill höja risken innebär även det att vissa omplaceringar behöver göras för att justera aktuell depårisk uppåt.
  • Om du är nöjd som det är och förstår att risken tillfälligt har ändrats uppåt eller nedåt behöver du inte göra något men det kan vara bra att ha en diskussion med sin rådgivare så att denne kan dokumentera nuvarande situation. 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.