Kostnads- och ersättningsmodeller – ditt val!


Garantums produkter och tjänster erhålls i samband med investeringsrådgivning eller portföljförvaltning via utvalda samarbetspartners. För dig som kund innebär det att rådgivaren kan få ersättning för sitt arbete antingen via en produktrelaterad tredjepartsersättning som är inkluderad i produktens pris (traditionell modell) eller via en rådgivningsavgift som betalas direkt från kund (nettomodell).

Traditionell modell

 
Nettomodell
 
 • Föredrar att rådgivarens ersättning finns inbyggd i produktens pris.
 • Uppskattar tydliga villkor (jag vet vad jag har betalat och vad jag får vid förfall givet villkoren).
 • Köper och säljer värdepapper sällan.
 
 • Föredrar att rådgivarens ersättning betalas separat. 
 • Föredrar att få rabatt inbetalt till din depå.
 • Köper och säljer värdepapper ofta.

 

Arrangörsarvode
En strukturerad placering har alltid en framtagningskostnad, oberoende av konstruktion. För det arbete Garantum utför erhåller Garantum ett arvode från placeringens emittent. Arvodet är inkluderat i placeringens pris och ska bland annat täcka kostnader för produktframtagning, distribution, marknadsföring, administration och rapportering.  Ett axplock ur vår vardag och vad vi gör:

 • Analysera efterfrågan och kundbehov
 • Analysera makroekonomiska förutsättningar
 • Analysera förutsättningarna för underliggande finansiella instrument (struktureringsförutsättningar)
 • Tillgång till unika avkastningsprofiler
 • Tillgång till svåråtkomliga marknader och tillgångsslag
 • Ta fram informations- och utbildningsmaterial
 • Förhandla med emittenter
 • Förhandla med optionsmotparter
 • Upprätta dokumentation
 • Upphandling av konkurrenskraftiga villkor
 • Kvalitetssäkra motparternas avtal och dokumentation
 • Prissätta på dagligt handlad börs
 • Bevaka och ta fram underlag för vinstsäkring och omstrukturering
 • Bevaka förfall, förtida inlösen och återbetalningar


Arvodet uppgår till maximalt 1,2% av nominellt belopp per löptidsår (maximalt 6%). För de placeringar som gavs ut 2018 låg det genomsnittliga arvodet på 0,96% per löptidsår.

För fonder motsvarar rådgivarens ersättning en del av det förvaltningsarvode kunden betalar till fondbolaget.

Courtage
Vid investering i en strukturerad placering arrangerad av Garantum kan courtage tillkomma. Courtaget bestäms av det fi nansiella institut som distribuerar produkten till kunden. Enligt Garantums prislista uppgår courtaget för närvarande till 2,0% av nominellt belopp för placeringar kortare än fem år; 2,5% för femåriga placeringar och 3,0% för placeringar längre än 5 år. Lägre courtage för kortare löptider återspeglar det faktum att total avkastningspotential normalt blir lägre ju kortare löptiden är. Courtage tillfaller normalt den rådgivarfi rma som förmedlat aff ären och Garantum uppbär då betalningen för rådgivarfi rmans räkning. Courtage som tas ut i samband med försäljning på andrahandsmarknaden eller diskretionär portföljförvaltning tillfaller dock Garantum.

 

Emittentarvode
Även emittenten av en strukturerad placering tar ut ett arvode för att täcka kostnader för produktion, riskhantering och distribution av placeringen. Arvodet är inkluderat i placeringens pris och kan variera och defi nieras olika av olika emittenter. För komplett beskrivning av den specifi ka placeringens emittentarvode, se placeringens Slutliga Villkor/Final Terms.


Ersättning Traditionell modell

I den traditionella modellen får rådgivarfirman ersättning för mervärdeskapande tjänster i samband med investeringsrådgivningen via produktrelaterad tredjepartsersättning (provision). Sådan ersättning får endast tas emot under förutsättning att ersättningen står i proportion till den kvalitetshöjning som tillförs samt att den inte hindrar tillvaratagandet av kundens intresse. För förmedling av Garantums strukturerade placeringar utgår i normalfallet engångsersättning, eft ersom huvuddelen av rådgivningsarbetet sker i samband med investeringstillfället. Garantum bedömer att värdet av den kvalitetshöjning och de extratjänster som tillförs genom en rådgivarfi rma kan uppgå till maximalt 2,0% av nominellt belopp. För löptider kortare än fem år är dock ersättningen lägre eft ersom total avkastningspotential normalt blir lägre ju kortare löptiden är. Engångsersättningen uppgår till 1,5% av nominellt belopp för treåriga placeringar, 1,75% för fyraåriga och 2,0% för placeringar som är fem år eller längre.


Ersättning Nettomodell

I nettomodellen har kunden ett alternativ till det traditionella. I denna modell kommer den tredjepartsersättning, dvs. den del av arrangörsarvodet som Garantum skulle ha betalat ut till rådgivarfi rman, istället att inbetalas till kundens depå som en rabatt. I utbyte betalar kunden en årlig rådgivningsavgift till rådgivarfi rman. Betalningen dras direkt från depån och administreras av Garantum. Storleken på rådgivningsavgift en uppgår maximalt till 1,25% (inkl moms). Vid ett fördjupat samarbete mellan kund och rådgivare fi nns möjlighet att komma överens om vissa extra tjänster där ytterligare rådgivningsavgift kan tillkomma på maximalt 1,25% (inkl moms). Den totala rådgivningsavgift en kan uppgå till maximalt 2,5% (inkl moms).


Tilläggstjänster

Vid ett fördjupat samarbete mellan kund och rådgivare finns möjlighet att komma överens om vissa extra tjänster och ökade mervärden genom unika, kundanpassade lösningar. För detta kan din rådgivare ta ut en extra rådgivningsavgift på maximalt 1,25% (inkl moms), utöver den ersättning som utgår enligt traditionell eller nettomodell.

Har du frågor om de olika kostnads- och ersättningsmodellerna, prata med din rådgivare eller kontakta Garantum på 08-522 550 40.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.