Kostnads- och ersättningsmodeller – ditt val!


Garantums produkter och tjänster erhålls i samband med investeringsrådgivning eller portföljförvaltning via utvalda samarbetspartners. För dig som kund innebär det att rådgivaren kan få ersättning för sitt arbete antingen via en produktrelaterad tredjepartsersättning som är inkluderad i produktens pris (traditionell modell) eller via en rådgivningsavgift som betalas direkt från kund (nettomodell).

Traditionell modell

 
Nettomodell
 
 • Passar den kund som föredrar att rådgivarens ersättning finns inbyggd i produktens pris.
 • Föredrar tydliga villkor (jag vet vad jag har betalat och vad jag får vid förfall givet villkoren)
 • Omsätter ej portföljen för ofta
 • Rådgivaren kan erbjuda tilläggstjänster som debiteras separat.
 
 • Passar den kund som föredrar att rådgivarens ersättning betalas separat.
 • Föredrar att få produktrabatter kontant inbetalt till sin depå.
 • Kan vara fördelaktig om man har hög omsättningshastighet i portföljen
 • Rådgivaren kan erbjuda tilläggstjänster som debiteras separat.

 

Distributionsarvode
En strukturerad placering har alltid en framtagningskostnad, oberoende av konstruktion. Garantum får därför ett arvode från placeringens producent och som är inkluderat i placeringens pris. Arvodet erhålls som ersättning för det arbete som producenten uppdragit åt Garantum att utföra. Nivån på arvodet bestäms utifrån ett bedömt pris för de finansiella instrument som ingår i placeringen och arvodet ska bland annat täcka kostnader för vårt arbete. Ett axplock ur vår vardag och vad vi gör:

 • Analysera efterfrågan och kundbehov
 • Analysera makroekonomiska förutsättningar
 • Analysera förutsättningarna för underliggande finansiella instrument (struktureringsförutsättningar)
 • Tillgång till unika avkastningsprofiler
 • Tillgång till svåråtkomliga marknader och tillgångsslag
 • Ta fram informations- och utbildningsmaterial
 • Förhandla med emittenter
 • Förhandla med optionsmotparter
 • Upprätta dokumentation
 • Upphandling av konkurrenskraftiga villkor
 • Kvalitetssäkra motparternas avtal och dokumentation
 • Prissätta på dagligt handlad börs
 • Bevaka och ta fram underlag för vinstsäkring och omstrukturering
 • Bevaka förfall, förtida inlösen och återbetalningar

Av nominellt belopp uppgår arvodet till maximalt 1,2% per löptidsår. För de produkter som gavs ut 2016 låg det genomsnittliga arvodet på 0,87% per löptidsår.

För fonder motsvarar rådgivarens ersättning en del av det förvaltningsarvode kunden betalar till fondbolaget.

Courtage
Vid investering i en placering arrangerad av Garantum betalar investeraren courtage som normalt uppgår till 2% av nominellt belopp. För 5-åriga placeringar gäller 2,5% och för 6-åriga eller längre 3%. Courtaget tillfaller den som förmedlat affären och Garantum uppbär betalningen för förmedlarens räkning. Courtage kan tillkomma vid försäljning på andrahandsmarknaden, detta courtage tillfaller dock Garantum.


Ersättning Traditionell modell

Garantum ersätter rådgivaren för sitt arbete med investeringsrådgivning via en produktrelaterad tredjepartsersättning. Denna ersättning får endast tas emot under förutsättning att ersättningen står i proportion till den kvalitetshöjning som rådgivningen innebär för tjänsten samt att det inte hindrar tillvaratagandet av kundens intresse. Då den största delen av rådgivningsarbetet sker i samband med investeringstillfället erhåller rådgivaren en engångsersättning på nominellt belopp som förmedlats vilket motsvarar en grundersättning på 1,5%. För löpande lämplighetsbedömning, investeringsrekommendationer, omallokeringsförslag, portföljanalyser, portföljförslag m.m. som genomförs under löptiden erhåller rådgivaren även en löptidsjusterad ersättning på 0,25% per löptidsår för produkter som har en längsta löptid på 4 år och längre, dock maximalt 0,5%.


Ersättning Nettomodell

Med vår nettomodell kan kunden välja ett alternativ till det traditionella kostnadsuttaget. I denna modell kommer de ersättningar som Garantum skulle ha betalat ut till rådgivaren istället att utbetalas direkt till kundens depå som en rabatt. I utbyte betalar kunden en årlig rådgivningsavgift till rådgivaren som administreras av Garantum och där betalningen dras direkt från depån. Storleken på rådgivningsavgiften uppgår maximalt till 1% + moms.


Tilläggstjänster

Vid ett fördjupat samarbete mellan kund och rådgivare finns möjlighet att komma överens om vissa extra tjänster och ökade mervärden genom unika, kundanpassade lösningar. För detta kan din rådgivare ta ut en extra rådgivningsavgift på maximalt 1% + moms, utöver den ersättning som utgår enligt traditionell eller nettomodell.

Har du frågor om de olika kostnads- och ersättningsmodellerna, prata med din rådgivare eller kontakta Garantum på 08-522 550 40.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.