Fondförvaltning

Är du intresserad av att placera i fonder men ser gärna att någon förvaltar kapitalet för din eller din organisations räkning? Garantums diskretionära förvaltning innebär att vi sköter förvaltningen åt dig. Vår förvaltningsidé är ”Rätt placering vid rätt tillfälle”. Det innebär att Garantum alltid strävar efter att utifrån den risknivå du valt, optimera avkastningen i din portfölj i rådande marknadsläge.

I förvaltningen av fonder är vi en aktiv förvaltare i den mån att vi dagligen bevakar portföljens positioner och arbetar både strategiskt och taktiskt. Vår strategiska positionering är den vi ser på längre sikt medan den taktiska är vad vi tror på kort sikt. Denna metod att förvalta baseras på att vi regelbundet ska hantera risker. Inför t.ex. ett val kan vi taktiskt (kortsiktigt) kliva ur en marknad då utfallet, och därmed marknadensutvecklingen, är oklar. Även om vi tror på marknaden på lång sikt (strategiskt) kan en tillfällig nedgång bidra till ett negativt resultat för fondportföljen vilket vi vill undvika i så stor utsträckning som möjligt. När vi anser att den största risken passerat kan vi också kliva tillbaka till marknaden. 

 

SELECT BALANSERAD för dig som: 

  • Önskar avkastning med låg till medelhög risk
  • Har en placeringshorisont på över 3 år
  • Vill ha balanserad exponering mot marknaden

Select Balanserad utnyttjar potentialen med fonder fullt ut. Portföljen passar dig som söker en tryggare förvaltning där vissa portföljsvängningar accepteras i utbyte mot möjligheten till en stabilare utveckling. Investeringar görs huvudsakligen i dagligt handlade ränte- och hedgefonder till låg- eller medelrisk med utrymme för en exponering mot aktiefonder upp till 50% av portföljen när förvaltarna anser aktieexponering som gynnsam för portföljen.

 

SELECT OFFENSIV för dig som:

  • Kan acceptera högre svängningar vilket kan ge möjlighet till högre avkastning

  • Har en placeringshorisont på över 5 år

  • Vill ha hög exponering mot aktiemarknaden i starka marknadslägen och en strävan efter kapitalbevarande i svaga marknadslägen

Select Offensiv utnyttjar potentialen med fonder fullt ut. Portföljen passar dig som strävar efter full kapitaltillväxt på börsen genom investeringar i fonder med högre risk. Eftersom strategin är offensiv är det fördelaktigt för dig som önskar en långsiktig investering då kortsiktiga svängningar kan påverka portföljen både negativt och positivt. Investeringar görs primärt i dagligt handlade fonder till medel eller hög risk med utrymme för en exponering mot aktiefonder upp till 100% av portföljen, dock aldrig lägre än 50%.

 

 

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.