Fondförvaltning

Är du intresserad av att placera i fonder men ser gärna att någon förvaltar kapitalet för din eller din organisations räkning? Garantums diskretionära förvaltning innebär att vi sköter förvaltningen åt dig. Vår förvaltningsidé är ”Rätt placering vid rätt tillfälle”. Det innebär att Garantum alltid strävar efter att utifrån den risknivå du valt, optimera avkastningen i din portfölj i rådande marknadsläge.

I förvaltningen av fonder är vi en aktiv förvaltare i den mån att vi dagligen bevakar portföljens positioner och arbetar både strategiskt och taktiskt. Vår strategiska positionering är den vi ser på längre sikt medan den taktiska är vad vi tror på kort sikt. Denna metod att förvalta baseras på att vi regelbundet ska hantera risker. Inför t.ex. ett val kan vi taktiskt (kortsiktigt) kliva ur en marknad då utfallet, och därmed marknadensutvecklingen, är oklar. Även om vi tror på marknaden på lång sikt (strategiskt) kan en tillfällig nedgång bidra till ett negativt resultat för fondportföljen vilket vi vill undvika i så stor utsträckning som möjligt. När vi anser att den största risken passerat kan vi också kliva tillbaka till marknaden. 

 

SELECT BALANSERAD
- lagom potential och mindre svängningar
Investeringar görs huvudsakligen i dagligt handlade fonder med risknivå låg eller medel. Exponering mot aktiefonder får uppgå till maximalt 50% av portföljvärdet. Placeringen passar för dig som:

  • Önskar avkastning med låg till medelhög risk
  • Har en placeringshorisont på över 3 år
  • Vill ha balanserad exponering mot marknaden
     

SELECT OFFENSIV
- stor potential och större svängningar
Investeringar görs huvudsakligen i dagligt handlade fonder med risknivå medel eller hög. Exponering mot aktiefonder får uppgå till 100% av portföljvärdet och ska aldrig vara lägre än 50%. Placeringen passar för dig som:

  • Kan acceptera högre svängningar vilken kan ge möjlighet till högre avkastning
  • Har en placeringshorisont på över 5 år
  • Vill ha hög exponering mot aktiemarknaden i starka marknadslägen och en strävan efter kapitalbevarande i svaga marknadslägen

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.