Rapportering och uppföljning

Med personlig kontakt via oss eller rådgivare, med inloggningsstöd och kontinuerlig rapportering på webben, skapar vi förutsättningar för alla våra kunder att hålla sig informerade om förvaltningen.

I den löpande rapporteringen erbjuds en lättbegriplig sammanställning över hur portföljen har utvecklats, vilka positioner som finns och inte minst hur kapitalet är allokerat utifrån olika typer av risk och marknadsexponering.

Varje gång förvaltningsrådet sammanträder skickas en kort sammanfattning ut till de rådgivare som har kunder hos oss och med jämna mellanrum skriver vi en mer omfattande förvaltningsberättelse. Rapporteringen på webben är central och alltmer information flyttas från papper till webb. Den intresserade kan följa all transaktionshistorik, men även gå på djupet i de olika placeringarna som portföljen innehåller.

Bevaka dina placeringar på webben
För de kunder som är intresserade av de enskilda placeringarna finns det ytterligare detaljerad information att ta del av genom att klicka på ett av de innehav som visas i portföljsammanställningen. Oftast finns även broschyrer tillgängliga på webben som förklarar de olika placeringarna i skriftlig form. Grundiden är att varje placering beskrivs i flera steg. Först erhålls en överblick av villkor, placeringstyp och marknadsinriktning. Ytterligare detaljer erhålls genom att klicka på länkar som fördjupar bilden av placeringen så att man t.ex kan följa utvecklingen på alla ingående marknader eller få en fördjupande förståelse för när t ex kupongutbetalningar sker.

Bilderna visar hur en portfölj redovisas i inloggat läge på vår hemsida. Kunden får snabbt en överblick över alla positioner och deras värde uppdelat på typ av placering. Vidare finns diagram och tabeller som visar marknadsexponering, riskexponering och emittentfördelning. Transaktionerna har samlats på ett ställe och finns tillgängliga via en separat flik. Dina värdepapper delas upp per kategori. Värderingar samt nyckeltal summeras på portföljnivå och per värdepapperstyp. Ikoner indikerar betalningar, leveranser och visar när vinstsäkring eller omstrukturering är gynnsamt. Våra värderingsflikar visar viktig information tillsammans med aktuella kurser och värden för enskilda produkter.

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.