Kostnadsredovisning – vanliga frågor och svar.

Varför får du en årlig kostnadsredovisning?

Från och med 2018 ställs det krav på att Garantum och alla andra finansiella aktörer lämnar en kostnadsredovisning till sina kunder varje år gällande kostnader för de investeringstjänster och produkter som du haft under året. Syftet med redovisningen är att dina kostnader ska vara transparenta och visa på hur de förhåller sig i relation till värdet på dina innehav.

Vad skiljer mellan de olika kostnaderna?

Tjänstekostnader (direkta kostnader): Det här är kostnader som tas ut för olika typer av investeringstjänster som är kopplade till dina investeringar och dras direkt från depån, exempelvis rådgivningsavgift, courtage vid köp och försäljning av värdepapper eller kapitalförvaltningskostnad.

Produktkostnader (indirekta kostnader): Det här är kostnader som tas ut för fonder, strukturerade placeringar eller andra värdepapper som ingår i ditt innehav. Kostnaderna dras inte från din depå utan är normalt inräknat i kursen för dina värdepapper.

Kostnader i fonder och andra värdepapper baseras på de uppgifter som Garantum har samt som depåinstitut, fondförvaltare, produktbolag, emittent, producent eller annan part har rapporterat till Garantum.

Vad betyder de olika kostnadsposterna inom Tjänstekostnader?

Tjänstekostnader kan vara förknippad med en rad olika kostnadsposter.

Engångsavgifter
Engångsavgifter som betalas i början eller slutet av en tjänst, exempelvis insättningsavgift, uttagsavgift eller flyttavgift.

Löpande avgifter
Kostnader som avser exempelvis rådgivningsavgift för investeringsrådgivning eller för kapitalförvaltningstjänst.

Transaktionskostnader
Transaktionskostnader är kostnader som kan uppstå när du köper och säljer värdepapper. Den vanligaste transaktionskostnaden är courtage som tas ut i samband med köp eller försäljning av exempelvis strukturerade placeringar, fonder, aktier och vissa andra värdepapper. Vid handel med utländska värdepapper kan det förekomma kostnader förknippade med exempelvis valutaväxlingar eller utländska skatter.

Stödtjänster
I vissa fall kan en kostnad för depå, förvaring eller analys tas ut.

Övriga kostnader
I vissa investeringstjänster kan det finnas en resultatbaserad avgift.

Vad får du för de kostnader som du betalar?

Kostnaderna gör det möjligt för Garantum att erbjuda ett brett och kvalitetssäkrat utbud av finansiella produkter och investeringstjänster. Den tredjepartsersättning som Garantum i sin tur erhåller ska bland annat täcka kostnader för riskhantering, produktion, distribution, administration, rapportering och handel.

Som kund hos Garantum genom en rådgivare får du alltid tillgång till

 • personlig och licensierad rådgivare lokalt nära dig
 • individ- och behovsanpassad rådgivning med portföljanalyser och placeringsförslag
 • granskning och kvalitetssäkring av investeringsrådgivningen
 • kvalitetssäkrat och brett utbud av konkurrenskraftiga produkter och tjänster
 • hållbara investeringar på bland annat vårt kvalitetssäkrade fondtorg
 • analyser, marknadsuppdateringar och rapporter från våra experter
 • utbildning i sparande och finansiella produkter för att underlätta dina investeringsbeslut

Är alla kostnader med i kostnadsredovisningen?

Vissa kostnader kan av olika anledningar inte redovisas, exempelvis om Garantum inte fått information för en särskild produkt eller från ett särskilt depåinstitut.  I kostnadsredovisningen framgår i så fall vilka produkter det gäller. Kostnad som är knuten till en försäkring redovisas istället av försäkringsbolaget. Utöver moms redovisas inte heller några skatter.

Varför finns det flera kostnadsredovisningar för samma depå?

Beroende på hur du har använt olika tjänster och vem som har tillhandahållit dem kan du få flera kostnadsredovisningar som avser samma depå.

Redovisningarna kan även se olika ut beroende på om du har en depå hos Garantum Fondkommission AB samtidigt som du har en investeringsrådgivare som är anknutet ombud till ett annat bolag i Garantum-koncernen.

Är det någon skillnad på traditionell kostnadsmodell jämfört med nettomodell kostnadsredovisningen?

Nej det är ingen skillnad i redovisningsmaterial oavsett om det är traditionell modell eller nettomodell. De kostnader som finns redovisas antingen inom investeringstjänster eller produkter samt ersättningar som tredjepartsersättningar

Vad ingår i posten Övriga kostnader?

Övriga kostnader innebär endast rådgivningsavgifter som beräknas som en prestationsbaserad avgift, sk. performance-avgift på din depå. Detta betyder att du betalar en rådgivningsavgift baserat på hur värdet i din depå utvecklas.


Jag har ett negativt tal i min kostnadsredovisning – vad innebär det?

I samband med kostnadsredovisningen kan det ibland uppstå negativa värden. Detta innebär följande:

 • Produktkostnader: Vi har inte fått in begärda produktkostnader från produktleverantörer
 • Tredjepartsersättning: Vi har ett enskilt år återfört provision till kunden i större utsträckning än vad vi erhållit ersättning för (nettodepå). Resterande del av ersättningen redovisas i så fall efterföljande år.

 

Är det nya kostnader som ska betalas?

Kostnaderna är inte nya. En del av kostnaderna har du tidigare kunnat ta del av, bl.a. i årsbesked, avräkningsnotor, rådgivningsdokumentation, faktablad, informationsbroschyrer och i vår prislista men inte samlat i en kostnadsredovisning. Kostnaderna i redovisningen är redan betalade, antingen direkt eller indirekt i kursen för dina innehav, så du behöver inte göra något.

Vad innebär provision till Garantum?

Garantum tar ibland emot ersättningar från en tredje part i samband med investeringstjänster som kunden har; exempelvis från depåinstitut, fondförvaltare, produktbolag, emittent, producent eller annan part.

Vanliga tredjepartsersättningar är att Garantum får del av förvaltningsavgiften i en fond eller del av arrangörsarvodet som ingår i teckningskursen för strukturerade placeringar vid utgivningstillfället.

Denna ersättning gör det möjligt för Garantum att erbjuda ett brett och kvalitetssäkrat utbud av finansiella produkter och investeringstjänster. Ersättningen ska bland annat täcka Garantums kostnader för riskhantering, produktion, distribution, administration, rapportering och handel.

Beroende på vilken kostnads- och ersättningsmodell som du valt hanteras tredjepartsersättningen olika:

 • I Traditionell modell betalas delar av tredjepartsersättningen vidare till den investeringsrådgivare som har tillhandahållit investeringstjänsten till dig. Denna ersättning får bara tas emot under förutsättning att ersättningen står i proportion till kvaliteten och innehållet i den tjänst som du tillhandahållits.
 • I Netto-modellen återförs den ersättning din investeringsrådgivare skulle ha fått direkt till dig istället. Du betalar i gengäld oftast en rådgivningsavgift till den som tillhandahållit investeringstjänsten.
 • I NettoNetto-modellen (inkl. kapitalförvaltningstjänster) återförs både den ersättning din investeringsrådgivare skulle ha fått direkt till dig istället samt den del som Garantum normalt behåller. Du betalar i gengäld en transaktions-/plattformsavgift, rådgivningsavgift och/eller kapitalförvaltningsavgift till den som tillhandahållit investeringstjänsten.

Vad betyder de olika kostnadsposterna inom Produktkostnader?

Olika typer produkter kan redovisa olika kostnadsposter.

Engångsavgifter
Köp- och säljavgifter som kan finnas i olika typer av finansiella instrument, exempelvis i fonder och strukturerade placeringar.

Löpande avgifter
Vanligast är förvaltningsavgiften i fonder men även andra värdepapper såsom börshandlade fonder eller vissa strukturerade placeringar kan ha löpande avgifter.

Transaktionskostnader
Kostnader som kan uppstå i samband med transaktioner i underliggande instrument, exempelvis courtage när en fondförvaltare köper eller säljer finansiella instrument inom ramen för en fond.

Övriga kostnader
I vissa produkter kan det finnas en resultatbaserad avgift.

Stämmer kostnaderna med tidigare angivna kostnader?

Kostnader som redovisas i förköpsinformation eller i rådgivningsdokumentation är bedömda kostnader och anger inte den faktiska slutkostnaden.

I exempelvis strukturerade placeringar är den bedömda kostnaden oftast högre än vad den faktiska slutkostnaden blir. Vissa kostnader kan dock saknas i redovisningen och beror på att Garantum inte fått information för en särskild produkt eller från ett särskilt depåinstitut.

Hur har värdet för mina innehav beräknats?

I kostnadsredovisningen har vi räknat ihop värdet på dina innehav den 1/1 med kontanta insättningar och inflyttade värdepapper under året.

Finns kostnadsredovisningen tillgänglig digitalt?

Om du har depå hos Garantum hittar du den när du är inloggad på din depå.

För dig som har depå hos ett annat depåinstitut, men där investeringsrådgivning eller kapitalförvaltning har tillhandahållits av Garantum, kommer du att få din årliga kostnadsredovisning utskickad till din folkbokföringsadress. Gäller det ett företag skickas redovisningen till den adress som är registrerad hos bolagsverket.

Hur påverkas kostnaden i en strukturerad placering i förhållande till löptiden?

För den som investerar i en strukturerad placering så redovisas hela kostnaden endast under det första året.

Inga ytterligare kostnader tillkommer under löptiden så länge som innehavet finns kvar. Säljer man placeringen i förtid så kan det uppstå en mindre transaktion- och en produktkostnad vid försäljningstillfället. Om man innehar produkten fram till förfall så uppstår det inga nya kostnader.

Som jämförelse kan vi titta på exempelvis värdepappersfonder som genererar en kostnad varje år så länge som fondandelarna finns som innehav i depån.

Vill du veta mer om dina kostnader?

Vårt mål är att redovisa dina kostnader så enkelt och tydligt som möjligt. Vid behov så finns det möjlighet att beställa en specificerad kostnadsredovisning som är mer omfattande och bryter ned dina kostnader på en detaljerad nivå. Önskar du få en specificerad redovisning av dina totala kostnader, vänligen ta kontakt med oss på e-post middleoffice@garantum.se eller telefon 08-522 550 40.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.