Namnbyte Nordic Cross Credit Edge

2022-09-13

Då Carnegie Fonder AB övertar förvaltningen av Nordic Cross Credit Edge A kommer fonden att byta namn till Carnegie Credit Edge. Överlåtelsen verkställs 2022-10-03. I samband med detta har Carnegie ansökt och fått godkänt från Finansinspektionen att ändra fondbestämmelserna för fonden.

Kort sammanfattat innebär ändringarna i fondbestämmelserna att fonden byter namn, fondbolaget ändras, möjligheten att placera i vissa banker och bolag utökas, en förenkling av inhämtande av bryttider görs, kravet på minsta teckningsbelopp i andelsklass A tas bort, begränsning i prestationsbaserad avgift samt utvidgad ansvarsbegränsning. Utöver detta görs även anpassningar för Carnegies administrativa processer och format.

Nedan listas ändringarna i fondbestämmelserna hämtat från underrättelsen till andelsägarna i Credit Edge:

 

1. Fonden byter namn från Credit Edge till Carnegie Credit Edge.

    Ändringen har gjorts i § 1 i fondbestämmelserna.

 

2. Fondens förvaltare ändras från CAAM Services AB, org.nr. 556648-6832 till Carnegie

    Fonder AB, org.nr. 556266-6049.

    Ändringen har gjorts i § 2 i fondbestämmelserna.

 

3. Ett tillägg görs innebärande att Fonden även kan placera i banker och bolag vars

    emitterade instrument är upptagna till handel eller föremål för regelbunden handel på

    en reglerad marknad eller handelsplattform (MTF) i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

    Ändringen har gjorts i § 4 i fondbestämmelserna.

 

4. Avsnittet om värdering ersätts med en skrivning motsvarande den som finns i

    fondbestämmelserna för övriga fonder som Carnegie Fonder förvaltar och tillämpar

    generellt i värderingsprocessen. Även om ordalydelsen skiljer sig åt i förhållande till

    tidigare skrivningar gör Carnegie Fonder bedömningen att själva värderingen av Fondens

    tillgångar endast kommer att påverkas i undantagsfall och då inte mer än marginellt.

    Ändringen har gjorts i § 8 i fondbestämmelserna.

 

5. Information om var Fondens bryttider finns angivna, ändras. Den tidigare skrivningen om

    att bryttid anges i informationsbroschyren ersätts med att bryttid anges på fondbolagets

    hemsida. Detta anses underlätta för andelsägarna då informationen direkt på hemsidan är

    mer lättillgänglig och involverar färre moment än om andelsägaren behöver besöka såväl

    hemsida som informationsbroschyr för att finna information om bryttid. Det noteras att

    Carnegie Fonder lämnar information om bryttid för övriga fonden direkt på hemsidan.

    Ändringen innebär att informationsgivningen blir enhetlig för samtliga fonder.

    Vidare tas kravet på minsta teckningsbelopp i andelsklass A bort.

    Ändringen har gjorts i § 9 i fondbestämmelserna.

 

6. Ett tillägg görs innebärande att den maximala prestationsbaserade avgiften sätts till 2,5

    procent minskat med andelsklassens fasta avgift. Vidare så ändras den maximala

    prestationsbaserade avgiften till 20 procent av överavkastningen. Konsekvensen för

    andelsägarna är att det införs ett tak på den prestationsbaserade avgiften vilket inte har

    funnits tidigare.

    Ändringen har gjorts i § 11 i fondbestämmelserna.

 

7. Ansvarsbegränsningen utvidgas med ett avsnitt som reglerar det fall att

    förvaringsinstitutet förlorar finansiella instrument som förvaras hos förvaringsinstitutet

    eller depåbank. Skrivningen motsvarar den som finns i fondbestämmelserna för övriga

    fonder som Carnegie Fonder förvaltar.

    Ändringen har gjorts i § 16 i fondbestämmelserna.

 

 

 

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.