Analys: Autocalls med inriktning mot amerikansk konsumtion

2019-10-21

De senaste åren har aktiekursen fallit kraftigt i JC Penney, en aktie som ingår i olika autocalls med inriktning mot amerikansk konsumtion som konstruerades under åren 2014-2017. Här följer en sammanfattning av hur läget såg ut för JC Penney när placeringarna konstruerades och vad som hänt under resans gång.

Garantums uppfattning och placeringslösning under åren 2014-2017
Den amerikanska konsumtionen, som motsvarade drygt 2/3 av USA:s bruttonationalprodukt, hade goda förutsättningar att kunna fortsätta expandera i en rask takt. En successivt starkare arbetsmarknad med allt fler sysselsatta ansåg vi skulle börja leda till högre löneökningar. Detta i kombination med låga räntor skulle då skapa en gynnsam inramning för de amerikanska hushållens konsumtionsvilja.


Exponeringen mot konsumtionsidén skapades bland annat genom att sätta ihop autocall-placeringar med fyra underliggande amerikanska bolag exponerade mot konsumtionen i USA. Risken i placeringarna låg i ett kursfall för den sämsta aktien med mellan 40-50% efter fem år.

I valet av underliggande fyra aktier utgick vi från aktier som dels gav bra placeringsvillkor och dels där risken för stora aktiekursfall bedömdes vara liten. När det gällde att bedöma just risken för stora kursfall i de enskilda aktierna utgick vi från den källa som vi ansåg var bättre än oss själva på det, nämligen marknadens sammanvägda bedömning av aktierna. Vi tittade på konsensusprognoser och lutade oss mot prognoserna från stora analyshus i USA.

Utgångspunkten när vi i vår tur sedan väljer ut bolag i en autocall utifrån ovan nämnda premisser är att marknadens bedömning av aktien inte behöver vara överoptimistisk. Detta eftersom man i en autocall avsäger sig uppsidan i en aktie överstigande den förutbestämda avkastning (kupong) som placeringen ska generera. Synen på aktien får samtidigt inte vara starkt negativ eftersom det skulle innebära att risken i placeringen kan komma att aktiveras efter fem år.

 

Så blev utfallet
Placeringsidén med en inriktning mot konsumtionen i USA visade sig vara rätt. De amerikanska hushållens efterfrågan har varit stark och vuxit i linje med våra förväntningar. Det som inte föll ut som vi hoppats på var de samlade bedömningarna av en av aktierna i produkterna – JC Penney. Marknadens syn på JC Penney under den period vi konstruerade autocalls var i stort sett neutral. Det vill säga vare sig starkt positiv eller negativ och med en riktkurs i linje med eller över aktiens dåvarande pris. Med utgångspunkt i analytikernas samlade bedömning skulle ett bolag som JC Penney, en stor amerikansk återförsäljare av kläder och heminredning med ca 1 100 butiker, passa bra i en autocall med inriktning mot amerikansk konsumtion.

 

JC Penney – rekommendationer
Diagrammet visar marknadens bedömning av JC Penney och vilka
investeringsrekommendationer som funnits över tid samt under vilken tidsperiod
Garantum arrangerade autocalls med JC Penney. Källa: Refinitiv Datastream

 

JC Penney – aktiekurs och riktkurs
Grafen visar kursutvecklingen för JC Penney samt marknadens bedömning av
riktkursen, dvs. vilken kurs aktien borde ha. Källa: Refinitiv Datastream

 

Vad marknaden och bedömarna dock inte räknade med var den digitala omställningen som fick hela den fysiska detaljhandeln att ställas inför helt nya utmaningar. Det räckte inte längre att bara sälja kläder utan hela upplevelsen skulle nu säljas. Det skulle gå snabbt och vara bekvämt. De bolag som satsade på e-handel och lyckades ställa om sin affär fick också en bättre lönsamhet. Desto svårare och utmanande för de bolag, däribland JC Penney, som fokuserat mest på den traditionella butikshandeln.

 

Den minskade trafiken till fysiska butiker tvingade JC Penney och andra detaljhandelskedjor att stänga ned ett stort antal av sina butiker. Nedstängningarna innebar i sin tur stora realisationer som ett led för att minska lagren av osålda varor. Effekten av en minskad försäljning i kombination med en prispress har inneburit en klart sämre lönsamhet för företaget. Bolaget har dessutom brottats med misslyckade modesatsningar och en hög skuldsättning. Bolagsspecifika problem i kombination med nya konsumtionssätt har fått JC Penneys aktiekurs att falla mer än våra och marknadens bedömningar under den period som dessa placeringar konstruerades. Även om JC Penney är mitt i ett stort omställningsarbete ser utsikterna fortsatt negativa ut i dagsläget.

 

Så hanterar du risken i autocall och andra aktierelaterade investeringar
Precis som med alla investeringar är betydelsen av riskkontroll och riskspridning väldigt viktig. Marknadens prognoser och bedömningar av enskilda aktier kommer alltid kunna gå fel, med följden att kursutvecklingen kan bli starkt negativ. Det är därför viktigt att inte ta större risker än vad man kan bära och att investera vid flera olika tillfällen, med olika aktier, olika avkastningsprofiler samt olika typer av riskskydd. Detta minskar risken att en enskild aktie ska drabba hela portföljen.


     

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.