En grön spets i sparandet

2018-05-15


Fossilbranschen utkämpar sin sista strid. Efter en lång tid av dominans utmanas nu kol och olja som den självklara vägen mot välstånd. Ska FNs klimatmål, att den globala uppvärmningen inte får överstiga två grader, bli verklighet måste utvinning samt konsumtion av fossila bränslen minska. En exponering mot fossila bränslen kan innebära en högre risk framöver om politiska åtgärder införs i linje med klimatmålet. Inkorporera hållbara investeringar i din portfölj blir därför av allt större vikt.

En marknad med hållbara investeringar är på inget sätt något nytt, snarare tvärtom. Redan under 80-talet startade debatten där sanktioner mot apartheidregimen i Sydafrika blev startskottet för diskussionen. Både konsumenter och investerare såg en ökad möjlighet att påverka omvärlden genom aktiva beslut. Efter flera större olyckor under 80-talet som hade en negativ inverkan på miljön, samtidigt som värdepappersmarknaden blev allt mer tillgänglig, började investerare uppmärksamma hur deras pengar faktiskt investerades. En större insyn och medvetenhet bidrog till ett ökat krav på hur kapitalet placerades.

År 2007, ungefär 30 år efter debatten om hållbara investeringar startade, lanserades den första gröna obligationen. Syftet var att skapa investeringsmöjligheter där stora delar av kapitalet var öronmärkt åt hållbara projekt samtidigt som avkastningen inte påverkades. Transparens var en nyckelfaktor, att kunna följa upp varje projekt och se till att de öronmärkta pengarna gick dit de skulle. Det dröjde dock ytterligare 6 år innan den breda marknaden fick upp ögonen för investeringsmöjligheten. Det var IFC (Internationell Finance Corporation), en del av världsbanken, som emitterade en grön obligation om 1 miljard dollar som sålde slut inom en timme. Den stora förändringen kom senare samma år med den första gröna företagsobligationen emitterad av Vasakronan. En grön marknad började etableras.

Hur kan vi fortsätta främja hållbar utveckling? Finansmarknaden har en viktig roll att spela när ansvarsfulla och medvetna placeringsval blir allt viktigare för investerare. Efterfrågan har ökat explosionsartat efter fler hållbara investeringsalternativ samtidigt som utbudet har haft svårt att hänga med. Alternativen finns, men de är inte helt enkla att hitta.

 

Ett lite grönare investeringsalternativ som inte ger avkall på avkastningenGarantum har inför aktuell emission tagit fram tre stycken placeringar som alla baseras på en grön obligation. Den gröna obligationen har motsvarande kreditvärdighet och avkastning som en vanlig obligation utgiven av samma producent. Investerare har därmed möjlighet att bidra till klimat- och samhällspositiva projekt utan att för den delen göra avkall på avkastningspotentialen. Producenten, Crédit Agricole CIB Financial Solutions, följer principerna för gröna obligationer. Det innebär att pengarna som Crédit Agricole lånar inom ramen för den gröna obligationen går till tydligt definierade miljöprojekt inom exempelvis förnybar energi, energieffektivisering, gröna fastigheter, rena transporter, vatten och avloppshantering, avfallshantering, hållbart skogsbruk och rening av luft.

• Autocall Sverige & Europa nr 3442
• Autocall Svenska banker Kvartalsvis Plus/Minus nr 3433
• AIO Global hållbarhet 85% Skydd NOK nr 3449

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.