Om risk

Investeringar i finansiella instrument är förknippat med risk och generellt gäller att ju högre avkastningspotential du vill ha desto högre risk måste du vara beredd att ta. Innan du beslutar dig för att göra en investering i en strukturerad produkter bör du noga sätta dig in i placeringsvillkoren och tillhörande riskfaktorer. Utöver informationen nedan finns det specifika beskrivningar för olika strukturerade produkter i aktuella informationsbroschyrer samt i emittentens slutliga villkor (final terms) och grundprospekt. Aktuella material finns tillgängligt på vår hemsida under aktuellt erbjudande.

Kreditrisk

Strukturerade produkter ges ut (emitteras) av någon svensk eller utländsk bank. Utgivaren benämns som Emittent och är investerarens motpart i produkten, det vill säga den som står för återbetalningen enligt placeringsvillkoren. Strukturerade produkter omfattas därmed av en kreditrisk, eller emittentrisk, gentemot emittenten. Med kreditrisk menas risken att emittenten skulle hamna på obestånd och gå i konkurs. I ett sådant läge kan investeraren förlora hela eller delar av sitt investerade belopp, oavsett hur placeringen har utvecklats.

Ett sätt att bedöma emittentens kreditvärdighet är att titta på det kreditbetyg som getts av oberoende värderingsinstitut såsom Standard & Poor’s och Moody’s. Kreditbetyget ska ge en bild av bankens långsiktiga förmåga att klara av sina betalningsåtaganden. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA (lägst CCC-) respektive Aaa (lägst Caa3). Ett betyg är kontinuerligt föremål för justering och kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Kreditbetygen hittar du i aktuella informationsmaterial för respektive strukturerad produkt samt på hemsidorna för de olika kreditinstituten (standardandpoors.com och moodys.com). Viktigt att notera är att den statliga insättningsgarantin inte omfattar en strukturerad produkt.

Marknadsrisk / Risk vid försäljning i förtid

Beroende på den strukturerade produktens konstruktion påverkas produktens marknadskurs av flera olika faktorer. De mest framträdande faktorerna är aktuellt ränteläge, aktuella kreditbetyg, underliggande marknadsutveckling, återstående löptid och kursrörligheten (volatilitet) i marknaden. Aktuell marknadskurs kan vara högre eller lägre än det investerade beloppet och courtage kan tillkomma om man väljer att sälja av sin strukturerade produkt i förtid, dvs. innan löptiden tagit slut. Emittenten kan även i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid. Inlösenbeloppet kan också då ligga högre eller lägre än det ursprungliga investerade beloppet.

 

Likviditetsrisk

Likviditetsrisken handlar i det här avseendet om andrahandsmarknaden och möjligheten att sälja av sin produkt i förtid. Löptiden i strukturerade produkter är fast men under normala marknadsförhållanden är det möjligt att sälja av placeringen i förtid till aktuell marknadskurs. Garantum ställer dagligen kurser på olika marknadsplatser, främst NASDAQ OMX Stockholm. Under onormala marknadsförhållanden kan dock andrahandsmarknaden vara mycket illikvid vilket kan försvåra möjligheten att sälja produkten. Det kan ske ifall de stora globala marknaderna håller stängt pga. extraordinära händelser i omvärlden.

Valutarisk

En strukturerad produkt ges alltid ut i en specifik valuta och på den svenska marknaden är det oftast den svenska kronan som används. Om andra valutor används framkommer det i informationsmaterialet som hör till den strukturerade produkten. Men även om den strukturerade produkten ges ut och kapitalskyddas i svenska kronor kan det finnas en valutakoppling i den underliggande tillgången, dvs. i placeringens avkastningsdel. I så fall innebär valutaexponeringen att en försvagning eller förstärkning av den utländska valutan gentemot kronan får en negativ eller positiv effekt på avkastningsdelen. När valutaexponering förekommer är det viktigt att du sätter dig in i placeringsvillkoren för den placering du tänker investera i för att förstå vilken betydelse valutakursrörelser kan få på det slutliga utfallet.

Exponeringsrisk

Utvecklingen för en strukturerad produkts underliggande tillgång, dvs. placeringens exponering, är avgörande för beräkningen av det slutliga resultatet i placeringen. Hur den underliggande tillgången kommer att utvecklas är beroende av en mängd olika faktorer och innefattar komplexa risker så som aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker och/eller politiska risker. En investerare ska vara medveten om att en investering i en strukturerad produkt kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande tillgången.

Ränterisk

Ränteförändringar under löptiden påverkar en strukturerad produkts ingående byggstenar vilket kan medföra att placeringens marknadskurs förändras, positivt eller negativt. Det kan också innebära att marknadskursen avviker från ett av investeraren förväntat värde baserat på utvecklingen i den underliggande tillgången.

Konstruktionsrisk och komplexitet

Avkastningen i strukturerade produkter bestäms ibland av komplicerade samband som kan vara svåra att förstå. Det kan i sin tur göra placeringar som är snarlika svåra att jämföra med varandra. Innan du köper en strukturerad produkt måste du sätta dig in i hur den fungerar samt noga fastställa vilka risker som är förknippade med placeringen. All nödvändig information finns samlat i olika material som hör till placeringen såsom informationsbroschyr från arrangören (Garantum) samt slutliga villkor och grundprospekt från emittenten.

Alternativkostnadsrisk

Skulle marknadsutvecklingen vara ogynnsam kan du förlora stora delar eller hela ditt insatta kapital, beroende på produktens konstruktion. Det innebär dessutom att du går miste om den ränta som du skulle ha fått om du istället hade valt en räntebärande placering.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.