Europeiska banker – potential i pressad sektor

2016-09-16

En kombination av låga räntor, ökade krav på kapitaltäckning, lägre utlåning och försämrad kvalitet på den utestående lånestocken har kraftigt pressat kurserna för banksektorn. Kapitalstarka banker står sig väl i konkurrensen och har potential för uppvärdering.

Sektorn idag
Låga räntor pressar marginalerna i den europeiska banksektorn. En minskad lönsamhet har resulterat i en kraftig börsmässig nedvärdering av sektorn över lag. Vägen till normalisering av räntorna inom EU-området är fortfarande mycket lång, vilket betyder att marginalpressen kommer att fortsätta under överskådlig tid. Ökade kapitalkrav begränsar bankernas utlåningsvolymer. Det råder även frågetecken rörande säkerheten för många utestående lån.  Bland annat på grund av snabba prisuppgångar på bostäder i vissa delar av Europa har ökat oron för kvaliteten på beståndet av utestående bostadslån. Framförallt har de senaste årens svaga ekonomiska utveckling i Europa medfört att andelen dåliga lån har ökat. I de regioner med den svagaste ekonomiska utvecklingen, som till exempel Sydeuropa, dras banksektorn också med den högsta andelen dåliga lån. Strukturellt pressas sektorn även av en ökad konkurrens från nya nätbaserade aktörer, något som ställer högre krav på IT-investeringar för en redan pressad banksektor.

Stora skillnader
Slutsatsen blir att kapitalstarka banker kommer att stå bättre rustade i förhållande till kapitalsvaga konkurrenter. De har bättre möjligheter att kunna öka sin lönsamhet via en ökad utlåning och genom investeringar i ny teknologi. I det avseendet står sig svenska och nordiska banker sig starka då man klarat EBA stresstesten bra och har ett högt eget kapital i förhållande till riskviktade tillgångar. I och med att nordiska banker redan har anpassat verksamheten till hårdare kapitalkrav har risken i deras verksamhet minskat. Deras förutsättningar har förbättrats jämfört med den europeiska banksektorn i allmänhet och många sydeuropeiska banker i synnerhet.

Möjligheter
Risken kommer att minska i europeiska banker som klarar av att ta in nytt kapital, minska skuldsättningen, förbättra kvaliteten på sina lån och omstrukturera sin verksamhet för ökad effektivitet. I och med att aktiekurserna för banksektorn generellt sett är nedpressade, finns därmed också en klar kurspotential i samma banker.

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531/VAT nor SE663000323101        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.