Viktig information till köpare av produkter med
Merrill Lynch/Bank of America som utgivare

2011-09-28

Bakgrund
Den 21 september sänkte kreditvärderingsinstitutet Moody’s den långsiktiga kreditvärdigheten för Bank of America och Merrill Lynch (BoA) från A2 till Baa1. En direkt effekt av sänkningen är att den som tecknat Autocall Global Plus/Minus 1061 (LU0664122453) och Sprinter Brasilien 1048 (LU0646293877) erbjuds möjligheten att avstå från sin investering. Orsaken till detta är att prospektreglerna ger en investerare rätt att återkalla sin teckningsanmälan om ny information om emittenten läggs till i prospektet under emissionen..

 Vad baseras Moody´s sänkning av BoA:s kreditbetyg på?
Anledningen till Moody’s sänkning grundas inte på någon förändring i BoA:s förmåga att kunna fullfölja sina långsiktiga åtaganden eller försämring av deras finansiella ställning. Istället pekar Moody´s på att ny lagstiftning i USA kommer att förändra den amerikanska statens ramar för att stötta finansiella institutioner i kristider.

Vad betyder sänkningen av kreditbetyget?
BoA är USA´s största bank och det kan tyckas mindre sannolikt att den amerikanska staten inte skulle stötta banken om den verkligen skulle hamna på obestånd. Marknadens prissättning av BoA:s risk ökade efter Moody’s sänkning. Bankens risk bedöms dock vara i nivå med ex. Société Générale, RBS och Morgan Stanley, som är andra stora banker som ofta emitterar olika typer av strukturerade produkter.

Varför används BoA som emittent/garantigivare?
I Garantums arbete med att konstruera placeringsalternativ ingår att bedöma emittentens kreditvärdighet och utnyttja marknadsläget för att skapa bästa möjliga villkor vid varje tillfälle, givet olika risknivåer. Målet är samtidigt att erbjuda ett brett urval av emittenter med olika risknivå, för att passa olika riskpreferenser samt för att möjliggöra diversifiering. Garantum arbetar med att välja bort svaga emittenter där konkursrisken bedöms för hög. Samtidigt kan man genom att välja en stor bank som riskbedöms högre än andra få bättre villkor i produkten än om man väljer en bank som för tillfället bedöms ha en lägre risk. Det är till sist upp till varje enskild investerare att välja placeringar med emittenter som passar respektive individ.   

Vad ska jag göra nu?
Om du inte känner dig orolig över BoA behöver du inte göra någonting utan innehar precis som tidigare en investering med bra placeringsvillkor. För att hinna med administrationen kring detta ärende kommer det ursprungliga värdepappret att levereras från och med den 7 oktober.

Om du känner dig orolig för BoA som emittent/garantigivare finns nu möjligheten att byta det redan köpta värdepapperet. Detta görs genom att fylla i en särskild blankett. För att inte gå miste om den avkastningspotential du avsåg med din ursprungliga investering har Garantum tagit fram en ny placering, Autocall Utvecklade Marknader Plus/Minus nr 1098, som har en defensiv inriktning och Nordea som emittent. Ett köp i den placeringen kan göras på samma blankett. Fler placeringsalternativ finns på vår hemsida, www.garantum.se.

Sista dag då Garantum måste ha mottagit besked om ett avstående är den 4 oktober kl. 16.00. Om värdepapperet förvaras i en försäkring är det ditt försäkringsbolag som ska informeras. Prata med din rådgivare om du är osäker på vad som gäller för din investering.

Var kan jag hitta mer information?
Ytterligare information om Moody’s sänkning och en analys av BoA finns under Nyheter på vår hemsida www.garantum.se. Om du har några frågor eller funderingar kan du prata med din rådgivare eller ta kontakt med Garantum på telefon 08-522 550 40.

Prospekttillägget nedan gäller både för produkterna som nämnts ovan samt för de produkter som tecknas fram till den 14 oktober och som har BoA som emittent/garantigivare.

 

Garantums kommentar till sänkningen >>
Blankett för avstående >>


Prospekttillägg >>

Supplement to base prospectus >>


Meddelande från emittenten gällande Autocall Global PlusMinus 1061 (LU0664122453) >>

Notice – Holders in Autocall Global PlusMinus 1061 (LU0664122453) >>


Meddelande från emittenten gällande Sprinter Brasilien 1048 (LU0646293877) >>
Notice – Holders in Sprinter Brasilien 1048 (LU0646293877) >>

© Garantum Fondkommission AB  Org. nr 556668-1531/VAT nor SE663000323101        

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.