• Vi har uppgraderat vårt IT-system under helgen. Tillfälliga störningar kan därför förekomma och lite längre handläggningstider. Vi hoppas att ni har överseende med detta. (2021-09-15 09:00:35) >> Håll dig uppdaterad här >>

Likviditetsrisk

Likviditetsrisken kan delas in i två delar där den första rör balansräkningen medan den andra rör likviditetsrisken i verksamheten. Dessa hör dock ihop då tillgångarna, som finns i balansräkningen, kan komma att realiseras för att finansiera verksamheten.

 

Bolagets balansräkning består av tillgångar som är komponerade genom olika instrument samt utlåning till institut. Instrumentens likviditet är avgörande då bolaget ska stå berett att omsätta tillgångarna till likvid för finansiering av verksamheten när så behövs. Bolaget gör således avvägningar kring hur stor del värdepapper man håller i balansräkningen kontra utlåning till institut men även vilka typer av värdepapper som bolaget har. Likviditetsrisken kan således uttryckas som risken för förlust eller försämrad intjäningsförmåga till följd av att företagets betalningsåtaganden inte kan fullgöras i rätt tid. Den finansieringsinriktade likviditetsrisken uppstår när tillgångar och skulder har olika löptider och/eller när tillgångarnas egenskaper omvärderas, med avseende på risk, i marknaden som därmed också kan påverka den underliggande likviditeten.

Bolagets riskhantering syftar till att minimera dessa risker genom att dels säkra likviditetsreservens storlek i förhållande till kostnadsbasen men även genom att stressa likviditetssituationen. Riktlinjerna bakom arbetet med likviditetshanteringen finns detaljerad i likviditetshanteringspolicy som antagits av Styrelsen. Stresstesterna åskådliggör hur pass väl bolagets likviditetssituation klarar olika scenarier samtidigt som man kan se hur likviditetssituationen förändras över tid, det vill säga om förändringen gått i gynnsam riktning. Testerna består av ett mer troligt scenario samt ett extremscenario.

Likviditetsstresstestet redovisas kvartalsvis till VD och Styrelse i samband med bolagets styrelsemöten eller vid behov.

Bolaget har genom ovanstående process säkerställt både den kortsiktliga och långsiktliga finansieringen av verksamheten. Likviditetssituationen för Garantum Fondkommission AB bedöms förnärvarande vara god, bland annat tack vare den relativt stora utlåningen till olika institut som bolaget har.

 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.