Ordlista

Denna ordlista beskriver förekommande begrepp rörande strukturerade placeringar. Listan är tänkt att vara till hjälp för dig som är intresserad av strukturerade placeringar som investeringsform.

Tillsammans med andra arrangörer stödjer och samverkar Garantum med branschorganisationen SPIS – Strukturerade Placeringar I Sverige. Genom ett samarbete under de senaste åren har ett mer enhetligt språkbruk tagits fram för att på så vis kunna öka jämförbarheten i marknaden för strukturerade placeringar.

 

Ordlistan som PDF-fil (2018-01-24) >>

 

Begrepp  Definition 
Arrangör  Den som tar fram den Strukturerade Placeringen eller i Marknadsföringsmaterialet utformar information om placeringens egenskaper och risker. 
Arrangörsarvode  Avgiftsuttaget i en Strukturerad Placering består av courtage och Arrangörsarvode. Arrangörsarvodet ingår i placeringens pris. Avgifterna redovisas i sin helhet i Marknadsföringsmaterialet. 
Barriär  En nivå i den Underliggande Tillgångens värde där den Strukturerade Placeringens avkastningsberäkning förändras. Kan också benämnas inlösenbarriär, kupongbarriär och riskbarriär. 
Betalningsdag  Se ”Likviddag”. 
Bevis  En Strukturerad Placering där Emittenten inte har åtagit sig att återbetala minst Nominellt Belopp på Återbetalningsdagen. En del av det investerade beloppet kan dock ha ett Återbetalningsskydd. Synonym: “Certifikat”. 
Certifikat  Se ”Bevis”. 
Deltagandegrad  Anger hur stor del av utvecklingen i den eller de Underliggande Tillgångarna som investeraren får ta del av vid beräkning av Återbetalningsbeloppet. 
Distributör  Den som, på uppdrag av Arrangör eller Emittent, säljer, marknadsför eller på annat sätt förmedlar Strukturerade Placeringar. 
Emissionsdag  Den dag som den Strukturerade Placeringen ges ut av Emittenten och som normalt sett är den dag som placeringen registreras som ett värdepapper i relevant clearingsystem. 
Emissionskurs  Det pris i procent av Nominellt belopp som investeraren betalar för placeringen (exklusive courtage). Exempelvis är Emissionskursen för en Kapitalskyddad Placering med 10 procent Överkurs 110 procent av Nominellt Belopp. Emissionskursen kan även uttryckas i kronor. Synonymer: ”Pris”, ”Teckningskurs”. 
Emittent  Den som är utgivare av en Strukturerad Placering, upprättar prospekt samt därmed är betalningsskyldig enligt den Strukturerade Placeringens Slutliga Villkor. 
Genomsnittsberäkning  Startkursen eller Slutkursen för den eller de Underliggande Tillgångarna beräknas som ett genomsnitt av kurserna vid ett antal förutbestämda tillfällen. 
Grundprospekt  Den handling som upprättats enligt lag och som tillsammans med Slutliga Villkor innehåller information som bedöms nödvändig för att en investerare ska kunna göra en välgrundad bedömning av Emittenten och den Strukturerade Placeringen. Se även ”Slutliga Villkor”. 
Kapitalskyddad Placering  En Strukturerad Placering där Emittenten har åtagit sig att återbetala minst 100 procent av det Nominella beloppet på Återbetalningsdagen. En Kapitalskyddad Placering kan erbjudas till Överkurs, dock ska Överkursen ligga i nivå med rådande marknadspraxis. 
Kupong  En ränta eller annan avkastning som kan utbetalas vid flera tillfällen under Löptiden. Kupongen kan beräknas på olika sätt. 
Kursrörlighet Svängningar i kursen på Underliggande Tillgångar. Synonym: ”Volatilitet”.
Likviddag  Den dag då betalning för den Strukturerade Placeringen ska erläggas av investeraren. Synonym: ”Betalningsdag”. 
Lägsta Återbetalning  Det lägsta belopp i kronor eller procent av Nominellt Belopp som en Emittent åtagit sig att återbetala i ett Bevis/Certifikat. 
Löptid  Används för att ange perioden mellan Emissionsdag och Återbetalningsdag. 
Marknadsföringsmaterial  För varje Strukturerad Placering ska ett Marknadsföringsmaterial upprättas i form av en broschyr eller motsvarande som beskriver placeringens egenskaper och risker. 
Mätperiod  Begreppet används för att ange den tidsperiod som tillämpas vid Genomsnittsberäkning av Startkurs eller Slutkurs. 
Nominellt Belopp  Det belopp som en Strukturerad Placering är utställd på. 
Pris  Se ”Emissionskurs”. 
Referenstillgång  Se ”Underliggande Tillgång”. 
Slutdag  Den eller de dagar då Slutkurs fastställs, alternativt sista dagen i en period då Genomsnittsberäkning tillämpas.. 
Slutkurs  Den eller de Underliggande Tillgångarnas värde på respektive Slutdag, alternativt genomsnittlig kurs i det fall Genomsnittsberäkning tillämpas. 
Slutliga Villkor  Dokument som innehåller de specifika villkoren för en Strukturerad Placering. Se även ”Grundprospekt”. 
Startdag  Den eller de dagar då Startkurs fastställs, alternativt den första dagen i en period då Genomsnittsberäkning tillämpas. 
Startkurs  Den eller de Underliggande Tillgångarnas värde på respektive Startdag, alternativt genomsnittlig kurs i det fall Genomsnittsberäkning tillämpas. 
Strukturerade Placeringar  Samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen i en eller flera Underliggande Tillgångar, exempelvis aktier, valutor eller råvaror. 
Teckningskurs  Se ”Emissionskurs”. 
Teoretiskt Slutvärde  Ett beräknat värde som en Strukturerad Placering skulle få på Återbetalningsdagen, givet den eller de Underliggande Tillgångarnas värde idag. 
Tilläggsbelopp  Det belopp i en Strukturerad Placering som läggs till eller dras ifrån Nominellt Belopp vid betalning på Återbetalningsdagen. Observera att Tilläggsbeloppet kan vara negativt för Bevis/Certifikat vilket medför att Återbetalningsbeloppet kan bli lägre än Nominellt Belopp. 
Underliggande Tillgång  Den eller de tillgångar som refereras till vid beräkning av Återbetalningsbelopp för den Strukturerade Placeringen. Synonym: ”Referenstillgång”. 
Volatilitet  Se ”Kursrörlighet”. 
Återbetalningsbelopp  Det belopp som investeraren är berättigad att erhålla på Återbetalningsdagen. 
Återbetalningsdag  Den dag som Emittenten ska betala ut Återbetalningsbeloppet till investeraren. 
Överkurs  Det belopp som erläggs av investeraren utöver det Nominella Beloppet. Överkurs uttrycks ofta som en procentsats relaterad till Nominellt Belopp. 
 
   
     

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.