Riskklassificering (SRI)

Riskindikatorn syftar till att illustrera risk på investerat belopp utifrån PRIIPS (Packaged Retail Insurance-based Investment Products). Riskmåttet gäller för alla strukturerade placeringar i EU och benämns som SRI (Summary Risk Indicator). Med utgångspunkt i en sjugradig skala (1-7) beräknas SRI utifrån två underliggande mått: emittentens kreditrisk (CRM – Credit Risk Measure) och volatiliteten i underliggande marknad (MRM – Market Risk Measure).

 

Risknivå (SRI)

 

Risknivån fastställs inför teckningsperioden och gäller under förutsättning att du behåller placeringen till förfall. Förändring i placeringens marknadsvärde under löptiden kan bli större än vad som reflekteras av den ovan angivna risknivån. Det kan få betydelse om du väljer att sälja placeringen i förtid. I vissa fall är förtida försäljning ej möjlig. En förtida försäljning kan medföra extra kostnader.

 

Rådgivningsstöd – beräkning av risk i "ekonomiska förhållanden"
Riskbedömningen för befintligt innehav i Garantums rådgivningsstöd ungefärlig och avsikten är att ge en övergripande bild av nuvarande risknivå. Under steget "Ekonomiska förhållanden" i rådgivningsstödet används nedan schablonvärden för beräkna risken för kundens befintliga tillgångar. Fälten/valen 1-7 använder vi ett schablonvärde; fält 1 och 7 tangerar övre gräns för spann medan fält 2-6 har ett utvalt schablonvärde i mitten av spannet för riskklassen.Investeringstjänster

Volatilitet
Schablonvärde

1. Likviditetsfond, bankkonto & 
kapitalskyddade obligationer 

0,5%

0,49%

2. Ränte-/obligationsfond, trad. försäkring, aktieindexobligation & specialfond

0,5%-5%

2,8%

3. Blandfond, högräntefond &
hedgefond 

5%-12%

8,5%
 

4. Aktier/aktiefond, autocall, sprinter & kreditobligation

12%-20%

16%
 

5. Aktier, småbolags-/tillväxtmarknadsfond &
offensiv autocall/sprinter

20%-30%

25%

6. Aktier, offensiv autocall/sprinter,
onoterade aktier

30%-80%

55%
 

7. Hävstångsprodukter

80%-120% 

120% 

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.