Riskklassificering

 

En gemensam riskskala för strukturerade produkter och fonder
Det finns idag två vedertagna modeller att klassificera risk på, en för strukturerade produkter och en för fonder. Båda modellerna beräknar risken som standardavvikelsen vilken sedan omvandlas till en risksiffra på en 7-gradig riskskala. Där 1 har låg standardavvikelse (små kurssvängningar dvs lägre risk) och 7 har hög standardavvikelse (stora kurssvängningar dvs högre risk). Beräkningsmetoderna för att räkna ut standardavvikelsen skiljer sig åt för strukturerade produkter och fonder på grund av deras olika egenskaper.

Intervallen på den 7-gradiga riskskalan för vilken risksiffra som standardavvikelsen motsvarar skiljer sig också åt för strukturerade produkter och fonder. Strukturerade produkter har riskskalan som går under regelverket PRIIPS och fonder använder riskskalan från UCITS-direktivet. EU har bestämt att det ska finnas en gemensam riskskala för att göra strukturerade produkter och fonder så jämförbara som möjligt. PRIIPS:s riskskala kommer därför ersätta riskskalan från UCITS-direktivet. Fondbolagen har fått uppskov att anpassa sig till PRIIPS:s riskskala senast 2022.

Garantum har valt att redan nu använda riskskalan för strukturerade produkter även på fonder. Detta för att enklare kunna sätta ihop en portfölj med fonder och strukturerade produkter och få en mer jämförbar risk. Nedan finns information om riskklassificeringarna samt riskskalorna för strukturerade produkter och den som idag används för fonder. 

 

 

Riskklassificering för strukturerade produkter
Alla strukturerade produkter som Garantum har gett ut efter 3 januari 2018 har denna risklassificering. Den gäller för alla strukturerade placeringar i EU (reglerat i PRIIPS) och utgår från två underliggande mått: en simulerad marknadsrisk samt emittentens kreditrisk.

Vid beräkning av marknadsrisken är utgångspunkten den historiska utvecklingen av placeringens underliggande tillgångar. Därefter skapas 10 000 tidsserier, av samma längd som placeringens rekommenderade innehavsperiod. Produktens avkastning beräknas sedan för vart ett av dessa utfall och sorteras i stigande skala. Resultatet i det 250 sämsta utfallet räknas sedan om till en volatilitet vilken avser spegla produktens marknadsrisk.

Emittentrisk/Kreditrisk visar risken för att emittenten inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren. Med åtaganden avses återbetalning på återbetalningsdagen enligt placeringsvillkoren. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar investeraren att förlora hela eller stora delar av sin investering oavsett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. 

 

Riskskala för strukturerade produkter 

Riskskalan ovan används för både våra strukturerade produkter och fonderna på vårt fondtorg. Var på riskskalan produkten/fonden placeras beror på dess standardavvikelse (övre raden i %). Observera att fondens standardavvikelse beräknas forfarande enligt riskklassificering för fonder (se information om den nedan).

 


Riskklassificering för fonder

Riskklassificeringen gäller alla fonder som är så kallade värdepappersfonder. Risken utifrån fondens kurssvängningar/standardavvikelse dvs. hur fondens avkastning varierar över tid jämfört med fondens snittavkastning. Beräkningen baseras på veckoavkastningen under de senaste fem åren.

 

Riskskala för fonder 

Fondens risk visas på ovan 7-gradiga riskskala beroende på fondens standardavvikelse (övre raden i %). Riskskalan kommer att ersättas med riskskalan för strukturerade produkter från och med 2021. 

 

Tidigare riskklassificeringar
Riskklassificering t.o.m 180102
Riskklassificering t.o.m 150903

 

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.