Riskklassificering (SRI)

Riskindikatorn syftar till att illustrera risk på investerat belopp utifrån PRIIPS (Packaged Retail Insurance-based Investment Products). Riskmåttet gäller för alla strukturerade placeringar i EU och benämns som SRI (Summary Risk Indicator). Med utgångspunkt i en sjugradig skala (1-7) beräknas SRI utifrån två underliggande mått: emittentens kreditrisk (CRM – Credit Risk Measure) och volatiliteten i underliggande marknad (MRM – Market Risk Measure).

 

Risknivå (SRI)

 

Risknivån fastställs inför teckningsperioden och gäller under förutsättning att du behåller placeringen till förfall. Förändring i placeringens marknadsvärde under löptiden kan bli större än vad som reflekteras av den ovan angivna risknivån. Det kan få betydelse om du väljer att sälja placeringen i förtid. I vissa fall är förtida försäljning ej möjlig. En förtida försäljning kan medföra extra kostnader.

 

Rådgivningsstöd – beräkning av risk i "ekonomiska förhållanden"
Riskbedömningen för befintligt innehav i Garantums rådgivningsstöd ungefärlig och avsikten är att ge en övergripande bild av nuvarande risknivå. Under steget "Ekonomiska förhållanden" i rådgivningsstödet används nedan schablonvärden för beräkna risken för kundens befintliga tillgångar. Fälten/valen 1-7 använder vi ett schablonvärde; fält 1 och 7 tangerar övre gräns för spann medan fält 2 - 6 har ett utvalt schablonvärde i mitten av spannet för riskklassen.

        Volatilitet,
spann
  Schablon-
värde 
1.   Likviditetsfond, bankkonto,
kapitalskyddad obl
  0,5%   0,49%
2.   Ränte-/obligationsfond, trad försäkring,
aktieindexobl, specialfond
  0,5 - 5%   2,8%
3.   Blandfond, högräntefond, hedgefond   5 - 12%   8,5%
4.   Aktier/aktiefond, autocall, sprinter,
kreditobligation
  12 - 20%   16%
5.   Aktier, småbolags-/tillväxtmarknads-
fond, offensiv autocall/sprinter
  20 - 30%   25%
6.   Aktier, offensiv autocall/sprinter,
onoterade aktier
  30 - 80%   55%
7.   Hävstångsprodukter   80 - 120%   120%

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.