Riskklassificering

Det finns idag två vedertagna modeller att klassificera risk på, dels en för fonder och dels en för strukturerade placeringar. Det som skiljer de två modellerna åt är beräkningsmetoden och intervallen på riskskalan (Se bild 1 och 2).

 

Riskklassificering för fonder (SRRI)
Riskklassificeringen som fondbolagen använder gäller alla fonder som är så kallade värdepappersfonder och visas bland annat i fondens faktablad (KIID) samt på Morningstar som är en oberoende plattform för svenska och utländska värdepappersfonder. På en skala (1-7) mäts risken utifrån fondens kurssvängningar/volatilitet dvs. hur fondens avkastning varierar över tid jämfört med fondens snittavkastning. Beräkningen baseras på veckoavkastningen under de senaste fem åren.

Riskklassificering för strukturerade placeringar (SRI)
Riskklassficeringen gäller för alla strukturerade placeringar i EU. Med utgångspunkt i en sjugradig skala (1-7) vägs risken ihop från två underliggande mått: emittentens kreditrisk samt en simulerad marknadsrisk.

Vid beräkning av marknadsrisken är utgångspunkten den historiska utvecklingen av placeringens underliggande tillgångar. Därefter skapas 10 000 tidsserier, av samma längd som placeringens rekommenderade innehavsperiod. Produktens avkastning beräknas sedan från vart ett av dessa utfall och sorteras i stigande skala. Resultatet i det 250 sämsta utfallet räknas sedan om till en volatilitet vilken avser spegla produktens marknadsrisk.


Garantums riskklassificering
Från och med januari 2018 använder Garantum riskskalan framtagen för strukturerade placeringar (SRI) både för fonder och strukturerade placeringar. Vi har valt att göra så för att investerare med en portfölj innehållande både fonder och strukturerade produkter ska ha samma riskklassificering. Det för att få en rättvisande och enhetlig bild av värdepapperna i portföljen. Hade riskskalorna varit olika hade det inte varit möjligt då risksiffran inte varit densamma även fast värdepapprets volatilitet mer eller mindre varit lika.

Ambitionen är att alla ska använda riskklassificeringen för strukturerade placeringar (SRI). Fondbolagen fick uppskov på att anpassa sig till den fram till 2019-12-31 men detta är nu uppskjutet till 2021. Det innebär att risksiffran på en fond kan skilja sig åt på vårt fondtorg och fondens KIID. Morningstar använder riskklassificeringen för fonder så även här kan risksiffran från en fond avvika från vårt fondtorg. Det är därför viktigt som investerare att vara medveten om att denna problematik finns.

 

Vilka är de största skillnaderna mellan riskskalan för strukturerade placeringar och riskskalan för fonder?

• Riskindikatorn för fonder baseras på fondens kurssvängningar (volatilitet) under de senaste fem åren. Riskindikatorn för    strukturerade placeringar baseras på de underliggande tillgångarnas kurssvängningar under de senaste fem åren.

• Fondens riskindikator visar risken i fonden från vecka till vecka men riskindikatorn för strukturerade placeringar visar risken baserad på historisk data fram till placeringens startdag.

• Riskindikatorn för fonder ser till både risk och potential. Riskindikatorn för strukturerade placeringar tar enbart hänsyn till risken på nedsidan i placeringen.

 

Tidigare risk klassificeringar för Garantums strukturerade placeringar

Vi använder cookies, läs mer här om hur det fungerar.

Jag förstår.