Hållbarhet hos Garantum

Vi jobbar aktivt med att möta den ökade efterfrågan av hållbara investeringar genom att erbjuda våra rådgivare och kunder rätt produkter och verktyg för att säkerställa att det görs på ett tydligt och effektivt sätt.

Garantum är måna om att våra rådgivare tar hänsyn till och informerar kunden om eventuella hållbarhetsrisker i investeringsrådgivningen och i förlängningen investeringsbesluten. En hållbarhetsrisk innebär en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde.


För att Garantum och rådgivaren ska kunna identifiera och bedöma hållbarhetsriskerna för investeringar använder vi främst data från MSCI.

För att säkerställa att kundens preferenser kring hållbarhet beaktas på ett fullgott sätt vidtar Garantum följande åtgärder:

  • Utbildar rådgivare i miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekter.
  • Säkerställer att våra rådgivare informerar kunden om vad hållbara investeringar är och vad hållbarhetsrisker innebär
  • Säkerställer att våra rådgivare identifierar kundens eventuella hållbarhetspreferenser och tillhandahåller individanpassad rådgivning utifrån kundens önskemål

Garantums ersättningspolicy

Ersättningspolicyn reglerar att ersättningar till anställda ska präglas av långsiktighet och ska inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande och inte förstärka intressekonflikter. Det ska finnas en balans mellan fast och rörlig ersättning och den rörliga ersättningen ska innehålla lämpliga kvalitativa kriterier för regelefterlevnad, kundintresse och tjänsternas kvalitet. Kriterierna för rörlig ersättning får inte utformas så att konflikt uppstår med Garantums skyldighet att iaktta kundernas intressen. Garantums ersättningspolicy bedöms således vara förenlig med bolagets arbete med hållbarhetsrisker i förvaltning och rådgivning till dess kunder. 

Garantums hållbarhetspolicy 

Policyn fastställer inriktningen för Garantums hållbarhetsarbete. Det åligger samtliga bolag inom Garantum-koncernen att förena arbetet med hållbarhet med det långsiktiga målet att skapa största möjliga värde i förvaltningen av kapitalet.

Hållbarhetspolicy >>

Beaktande av negativa effekter på hållbarhetsfaktorer

Garantum Fondkommission AB beaktar inte negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer i enlighet med Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) i våra investeringsbeslut eller i vår Investeringsrådgivning. Vi använder oss av flera verktyg för att försäkra oss om att investeringsbesluts- och rådgivningsprocessen görs på ett ansvarsfullt sätt. Arbetet med att justera och utveckla interna processer för att kunna möta de nya regelverkens krav är pågående och vi följer utvecklingen på området: Bland annat väntar vi på tillgång till tillförlitlig data för att fullt ut kunna beakta negativa konsekvenser på hållbarhetsfaktorer. Vi förväntar oss att formellt beakta negativa effekter på hållbarhetsfaktorer för både investeringsbeslut och investeringsrådgivning till den 1 januari 2023. 

 

 Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.