Garantum och ansvarsfulla investeringar

Garantum arbetar med att möta den ökade efterfrågan och regleringen kring hållbara investeringar genom att erbjuda våra rådgivare och kunder rätt produkter och verktyg för detta ändamål.


Det finansiella systemet ska, enligt EU-kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt,  bidra till hållbar utveckling. Genom att skapa möjligheter för sparare och investerare att hitta jämförbar och rättvisande information kring risker och möjligheter kopplat till hållbarhet kommer mer kapital att allokeras till verksamheter som inte orsakar skada eller till och med bidrar positivt till en mer hållbar utveckling. EU:s disclosureförordning (SFDR) reglerar hur fondbolag, försäkringsbolag och finansiella rådgivare ska rapportera om risker och möjligheter kopplat till hållbarhet.

Rådgivning hos Garantum och anknutna ombud

Rådgivning är en central del i Garantums verksamhet och vi arbetar med att säkerställa att våra rådgivare tar hänsyn till och informerar kunden om eventuella hållbarhetsaspekter i investeringsrådgivningen och i förlängningen investeringsbesluten.

För att säkerställa att hållbarhet beaktas på ett fullgott sätt vidtar Garantum följande åtgärder:

  • Utbildar rådgivare i miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsaspekter.
  • Säkerställer att våra rådgivare beaktar hållbarhetsrisker.
  • Säkerställer att våra rådgivare identifierar kundens eventuella hållbarhetspreferenser och tillhandahåller individanpassad rådgivning utifrån kundens önskemål.

Även för våra anknutna ombud gäller nedan information om hållbarhetsrisker och beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer om de inte anger något annat på sina respektive webbplatser.

Strukturerade produkter

Regler för hållbarhetsrelaterade upplysningar omfattar inte strukturerade produkter i nuläget. Det betyder att de strukturerade produkter vi arrangerar inte har något hållbarhetsbetyg eller kan klassificeras in i olika hållbarhetsstrategier. Beroende på produkternas karaktär och beståndsdelar finns möjlighet att ibland bygga in produkter som klassificeras som hållbara som exempelvis gröna- och sociala obligationer. I produkter med derivat kopplat till aktier i enskilda bolag redovisas bolagens hållbarhetsbetyg från MSCI i produktbroschyren.

 
Hållbarhetsrisker

Hållbarhetsrisk är en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle kunna ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Miljörelaterade hållbarhetsrisker kan vara fysiska risker eller omställningsrisker.

Fysiska miljörisker har att göra med progressiva effekter med anledning av klimatförändringar exemeplvis högre temperatur, högre vattennivåer eller övergripande resursbrist. Realiserade fysiska risker kan leda till skada på egendom eller minskad produktivitet som kan ha en potentiell negativ inverkan på investeringens värde.

Miljörelaterade omställningsriskerhar att göra med eventuella effekter som följer av omställningen till en mer hållbar ekonomi med lägre koldioxidutsläpp, exempelvis genom strängare regler för beskattning av koldioxidutsläpp, subventionering av mer hållbara konkurrerande verksamheter eller ökade kostnader för att möta regulatoriska krav. Sådana förändringar kan ha en negativ inverkan på investeringsobjekts långsiktiga resultat.

Sociala risker kan realiseras genom exempelvis bristfällig kontroll av underleverantörers efterlevnad av internationella normer, diskriminering eller mutor. Förutom de sociala effekterna kan dessa händelser har stor betydelse för samhällets uppfattning av ett investeringsobjekt vilket kan ha en negativ inverkan på dess avkastning.

Brister i ägarstyrning och infrastruktur för kontroll kan exempelvis leda till missförhållanden, ineffektiv användning av tillgångar eller personalhändelser. Dessa kan ha negativa effekter på ett investeringsobjekts effektivitet och resultat samt skapa bad will som kan negativt inverka på dess aktiekurs.

Generellt sett innebär investeringsobjekt med lägre hållbarhetsrisk bättre möjlighet för avkastning än motsvarande alternativ med högre hållbarhetsrisk. Garantum beaktar hållbarhetsrisker vid alla investeringsbeslut och i vår rådgivning vilket ger en bättre möjlighet att skapa långsiktigt värde för våra kunder.

Ersättningspolicy

Garantums ersättningssystem, som omfattar alla anställda och uppdragstagare, präglas av bolagets långsiktiga intressen och ska främja en sund och effektiv riskhantering och regelefterlevnad. Ersättningssystemet ska inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande, hållbarhetsrisker inkluderat, och ska inte förstärka intressekonflikter. Det ska finnas en balans mellan fast och rörlig ersättning. Den rörliga ersättningen får inte vara baserad enbart på kvantitativa kriterier utan ska även innehålla lämpliga kvalitativa kriterier för regelefterlevnad, kundintresse och tjänsternas kvalitet. Garantums Riktlinje för ersättning till anställda är fastställd av styrelsen och utformad för att överensstämma med bolagets mål och värderingar samt respekt för våra kunders intressen.

Inget beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Garantum Fondkommission beaktar inte negativa konsekvenser i våra investeringsbeslut eller i vår investeringsrådgivning. Metoder för att inkorporera dessa i våra investeringsbeslut och i vår rådgivning utvärderas men för närvarande kan vi inte uppge om, och i så fall, när dessa kommer kunna implementeras.

 

Den 1 januari 2023.

Uppdaterad den 1 februari 2024.

 

 

 Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.