Tillsyn

Garantum Fondkommission AB är ett värdepappersbolag som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamheten utifrån lagen om värdepappersmarknaden. Med tillstånden följer en stor kravlista på att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftningen. Därtill är vi medlemmar i olika branschorganisationer.

 

Tillstånd

Garantum har följande tillstånd från Finansinspektionen:
• Förvaltare av fondandelar
• Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
• Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
• Handel med finansiella instrument för egen räkning
• Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
• Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
• Ta emot kunders medel på konto
• Garantigivning & placering av finansiella instrument med fast åtagande
• Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
• Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet
• Lämna kredit för genomförande av transaktion med finansiella instrument
• Råd till företag samt utföra tjänster vid fusion & företagsuppköp
• Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument

www.fi.se

Anknutna ombud

Garantum har utsett anknutna ombud för distribution och rådgivning. Ombuden driver verksamhet med stöd av Garantums tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden. Ombuden kan också bedriva annan verksamhet, exempelvis försäkringsförmedling, i dessa fall svarar dock ombudet för denna verksamhet.

För att få bli ett anknutet ombud gör Garantum en enskild prövning av om ombudet kan förväntas följa de regler som finns för verksamheten, ekonomiska förhållanden, kunskap och kompetens hos de anställda med mera. Därutöver utvärderas ombuden löpande vad gäller tjänsternas kvalitet.

Lista över Garantums anknutna ombud.

En kund som önskar framföra synpunkter eller klagomål på de tjänster som ett anknutet ombud har utfört bör vända sig till Garantums klagomålsansvarige.

 

Branschkod

Svensk Värdepappersmarknad vill genom sitt arbete på området strukturerade produkter verka för att öka tydligheten, jämförbarheten och förståelsen för strukturerade produkter och för att investerare, myndigheter och övriga samhällsintressenter ska känna förtroende för dem.

Inom ramen för Svensk Värdepappersmarknad har ett antal aktörer på marknaden för strukturerade produkter arbetat fram en självreglering i form av en rekommendation om strukturerade produkter. Arbetet med självregleringen initierades av Svensk Värdepappersmarknad 2008 under dess dåvarande namn Svenska Fondhandlareföreningen och i september 2009 publicerades den första versionen i form av en branschkod. Arbetet bedrevs initialt genom bifirman Strukturerade Placeringar I Sverige (SPIS) men har sedermera inkluderats i Svensk Värdepappersmarknads övriga verksamhet. I samband med detta har självregleringen omarbetats från branschkod till rekommendation.
Licensiering

SwedSec Licensiering AB är ett helägt dotterbolag till Svenska Fondhandlareföreningen och ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med licenseringen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen. Garantum har varit medlemmar sedan vi startade vår verksamhet och all personal som arbetar med rådgivning eller som har en ledande ställning omfattas av kraven på licensiering. Garantum är anslutet till Swedsec Licensiering AB.Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.