Risk & Compliance

Risk

Avdelningen för riskkontroll bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten. Kontrollfunktionens arbete utgår ifrån de s.k. Pelare 1, 2 och 3 delarna.

Pelare 1 innefattar operativa-, marknads- och kreditrisker.

Pelare 2 innefattar alla övriga risker bl.a. affärs och makrohändelserisk, likviditetsrisk, ryktesrisk, försäkringsrisk, koncentrationsrisk.

Pelare 3 innefattar offentliggörandet av kapitaltäckning och riskhantering.

Avdelningen för riskkontroll rapporterar direkt till styrelsen samt vd och arbetar kontinuerligt med processer och rutiner i syfte att förbättra och begränsa riskerna inom verksamheten.

Sammanställningen av bolagets risker och kvantifiering av dessa redovisas i den Interna Kapital- och likviditetsutvärderingen (IKLU). IKLU:n uppdateras årligen och vid behov. I IKLU:n beräknas kapitalkravet och kapitalbasen vid olika stressade scenarier för att visa på hur kapitaltäckningen påverkas.

 

Likviditetsrisk

Likviditetsrisken kan delas in i två delar där den första rör balansräkningen medan den andra rör likviditetsrisken i verksamheten. Dessa hör dock ihop då tillgångarna, som finns i balansräkningen, kan komma att realiseras för att finansiera verksamheten.

Bolagets balansräkning består av tillgångar som är komponerade genom olika instrument samt utlåning till institut. Instrumentens likviditet är avgörande då bolaget ska stå berett att omsätta tillgångarna till likvid för finansiering av verksamheten när så behövs. Bolaget gör således avvägningar kring hur stor del värdepapper man håller i balansräkningen kontra utlåning till institut men även vilka typer av värdepapper som bolaget har. Likviditetsrisken kan således uttryckas som risken för förlust eller försämrad intjäningsförmåga till följd av att företagets betalningsåtaganden inte kan fullgöras i rätt tid. Den finansieringsinriktade likviditetsrisken uppstår när tillgångar och skulder har olika löptider och/eller när tillgångarnas egenskaper omvärderas, med avseende på risk, i marknaden som därmed också kan påverka den underliggande likviditeten.

Bolagets riskhantering syftar till att minimera dessa risker genom att dels säkra likviditetsreservens storlek i förhållande till kostnadsbasen men även genom att stressa likviditetssituationen. Riktlinjerna bakom arbetet med likviditetshanteringen finns detaljerad i likviditetshanteringspolicy som antagits av Styrelsen. Stresstesterna åskådliggör hur pass väl bolagets likviditetssituation klarar olika scenarier samtidigt som man kan se hur likviditetssituationen förändras över tid, det vill säga om förändringen gått i gynnsam riktning. Testerna består av ett mer troligt scenario samt ett extremscenario.

Likviditetsstresstestet redovisas kvartalsvis till vd och Styrelse i samband med bolagets styrelsemöten eller vid behov.

Bolaget har genom ovanstående process säkerställt både den kortsiktliga och långsiktliga finansieringen av verksamheten. Likviditetssituationen för Garantum Fondkommission AB bedöms förnärvarande vara god, bland annat tack vare den relativt stora utlåningen till olika institut som bolaget har.

Compliance

Compliance-avdelningen har som uppgift att kontrollera att bolaget följer gällande lagstiftning samt av styrelsen eller vd givna interna regler.

Centrala regelområden är regler för värdepappersmarknaden, regler rörande penningtvätt, regler rörande kommission, regler rörande finansiell rådgivning, regler rörande marknadsföring samt god värdepappersmarknadssed.

Compliance-avdelningen rapporterar direkt till styrelsen samt vd.

Garantums internkontroll

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.