Internkontroll

Styrelsen ansvarar övergripande för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning. Till sitt förfogande har styrelsen Risk- och Compliance-avdelningarna, externa revisorer samt Internrevision, vars uppgift är att kontrollera  att av styrelsen utfärdade limiter och instruktioner samt vid var tid gällande lagstiftning efterlevs. 

 

Inom Garantumkoncernen har de interna kontrollfunktionerna centraliserats i moderbolaget. Respektive dotterbolag har ingått avtal där internkontrollfunktionerna för riskhantering och regelefterlevnad utförs av moderbolaget. Syftet är att stärka oberoendet i förhållande till den operativa verksamheten som bedrivs i de olika dotterbolagen samt att öka dualiteten och implementationen av en koncerngemensam intern kontroll. 

Garantum har tre nivåer för internkontroll. Utöver den anställde som ansvarar för de risker som finns inom avdelningen finns tre nivåer. Den första nivå av ansvar finns i de från den operativa verksamheten oberoende, Risk- och Compliance-funktionerna. Dessa avdelningar bevakar och kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande limiter, interna regler och lagstiftning. Risk- och Compliance-avdelningarna rapporterar direkt till styrelsen samt till vd.

 

Schema över internkontroll


I den löpande granskningen av bolaget som bolagets externa revisorer utför granskas bolagets interna processer, rutiner och regler. Denna löpande granskning rapporteras till styrelse.

Utöver ovan nämnda kontroller genomförs även internrevision på uppdrag av Styrelsen.

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.