Kostnader som finns i en strukturerad produkt

Utmärkande för en strukturerad produkt är att det normalt inte finns några löpande kostnader som belastar produkten under löptiden. Istället tas alla kostnader ut i samband med tidpunkten för investeringstillfället och ska täcka alla omkostnader som de inblandade aktörerna kommer ha under hela löptiden, i många fall upp till fem år. De kostnader och avgifter som ingår i strukturerade produkter kan delas upp i tre delar: produktionskostnad, arrangörsarvode samt courtage.

Arrangörsarvode

En strukturerad produkt har alltid en framtagningskost­nad, oberoende av konstruktion. För det arbete som vi på Garantum utför i rollen som arrangör erhåller vi därför ett arrangörsarvode (även kallat distributörsarvode) från placeringens emittent. Arvodet är inkluderat i produktens pris och nivån på arvodet bestäms utifrån ett bedömt pris för de tjänster som utförs i samband med att placeringen tas fram. Arvodet ska bland annat täcka våra kostnader för produktframtagning, distribution, marknadsföring, administration och rapportering.

Arvodet uppgår till maximalt 1,2% av nominellt belopp per löptidsår och för placeringar som är längre än fem år kan arvodet maximalt uppgå till 6%. Nivån på arvodet fastställs i samband med att vi efter teckningsperiodens slut gör en slutupphandling av villkoren, vilket du kan läsa mer om här. Den fastställda nivån går att hitta på placeringens produktsida på garantum.se. I arrangörsarvodet ingår även de tredjepartsersättningar (provision) som vi betalar vidare till den rådgivarfirma som utfört investeringsrådgivning i samband med förmedling av placeringen. Om du däremot har en nettodepå betalas denna ersättning istället ut till dig i form av en rabatt. Läs mer om våra olika kostnadsmodeller här. >

Arrangörsarvodet i korthet och var du hittar informationen

 • En indirekt kostnad som är inkluderat i placeringens pris och inget som investeraren betalar med egna pengar.
 • Tredjepartsersättningar (provision) till rådgivarfirmor eller andra distributörer ingår i arvodet.
 • Arvodet publiceras i emittentens prospekt/slutliga villkor, i arrangörens informationsbroschyr (sid. 6) samt i den rådgivningsdokumentation som din rådgivare upprättar i samband med en investeringsrådgivning.
 • Arvodet ingår i faktabladets (KID:ens) beräkning av sk. ”reduction in yield”, dvs. kostnadernas effekter på en simulerad förväntad avkastning.
 • Det slutliga arrangörsarvodet redovisas i din årliga kostnadsredovisning, under kategorin Indirekta kostnader (Investeringstjänster).

Så fungerar tredjepartsersättningar

En rådgivarfirma får tredjepartsersättning för mervärdeskapande tjänster som utförs i samband med investeringsrådgivning. Ersättningen får endast tas emot under förutsättning att den står i proportion till den kvalitetshöjning som tillförs i samband med investeringsrådgivningen samt att den inte hindrar tillvaratagandet av investerarens intresse. För förmedling av Garantums strukturerade produkter utbetalas denna ersättning i normalfallet som engångsersättning, eftersom huvuddelen av rådgivningsarbetet sker i samband med investeringstillfället.

Garantums bedömning är att värdet av den kvalitetshöjning och de extratjänster som tillförs genom en rådgivarfirma kan uppgå till maximalt 2,0% av nominellt belopp. För löptider kortare än fem år är dock ersättningen lägre eftersom total avkastningspotential normalt blir lägre ju kortare löptiden är. Engångsersättningen uppgår till 1,5% av nominellt belopp för treåriga placeringar, 1,75% för fyraåriga och 2,0% för placeringar som är fem år eller längre. Ersättningen är inte en tillkommande kostnad för investeraren utan ingår i det arrangörsarvode som är inkluderat i placeringens pris och som Garantum erhåller från emittenten.

Courtage

Vid investering i en strukturerad produkt arrangerad av Garan­tum tillkommer det normalt ett courtage. Om courtage ska betalas bestäms av den som förmedlar placeringen och enligt Garantums prislista uppgår courtaget för närvarande till 2,0% av nominellt belopp för placeringar kor­tare än fem år; 2,5% för femåriga placeringar och 3,0% för placeringar längre än 5 år. Lägre courtage för kortare löptider återspeglar det faktum att to­tal avkastningspotential normalt blir lägre ju kortare löptiden är. Courtaget tillfaller normalt den rådgivarfirma som förmedlat affären och Garantum uppbär då betalningen för rådgivarfirmans räkning. Courtage som tas ut i samband med försäljning på andrahandsmarknaden eller diskretionär port­följförvaltning tillfaller dock Garantum.

Courtaget i korthet och var du hittar informationen

 • En direkt kostnad som tillkommer för investeraren och är inte inkluderat i placeringens pris.
 • En sk. transaktionskostnad som normalt tillfaller den rådgivarfirma som förmedlat affären.
 • Courtaget anges i informationsbroschyren, i teckningsanmälan samt i den rådgivningsdokumentation som din rådgivare upprättar i samband med en investeringsrådgivning.
 • Courtaget redovisas i din årliga kostnadsredovisning, under kategorin Direkta kostnader (Investeringstjänster).

Produktionskostnad

Emittenten av en strukturerad produkt har en produktionskostnad som består av två delar. Den ena delen är ett emittentarvode som tas ut för att täcka kostnader för produktion, riskhantering och distribution av placeringen. Den andra delen är en teoretisk kostnad som har sin grund i uppskattningar och teoretiska antaganden som emittenten använder i sin prissättningsmodell.

Emittentarvodet är en indirekt kostnad som redan är inkluderat i placeringens pris. Arvodet kan uppgå till 0,4% per löptidsår för den aktuella placeringen men nivån ligger normalt på mellan 0,2-0,3% per löptidsår. Den teoretiska delen kan däremot variera kraftigt i storlek/omfattning då antagandena i modellerna skiljer sig åt mellan olika emittenter. Den här delen av produktionskostnaden är inte heller ett faktiskt avgiftsuttag och inget som investeraren betalar med egna pengar. För en komplett beskrivning av den specifika placering­ens emittentarvode, se placeringens prospekt/slutliga villkor (även kallat Final Terms).

Produktionskostnaden i korthet och var du hittar informationen

 • En indirekt kostnad som är inkluderat i placeringens pris och inget som investeraren betalar med egna pengar.
 • I produktionskostnaden ingår både emittentarvodet och emittentens uppskattningar och teoretiska antaganden om kostnader.*
 • Det är enbart emittentarvodet som publiceras i emittentens prospekt/slutliga villkor (Final Terms).
 • Hela produktionskostnaden ingår i faktabladets (KID:ens) beräkning av sk. ”reduction in yield”, dvs. kostnadernas effekter på en simulerad förväntad avkastning.
 • Den slutliga produktionskostnaden redovisas i din årliga kostnadsredovisning, under kategorin Indirekta kostnader (Produktkostnader).

*Delar av den här kostnaden bygger på uppskattningar som emittenten använder i sin prissättningsmodell. Uppskattningarna kan skilja sig åt mellan olika emittenter.

Översiktsbild av de ingående kostnaderna

 

Kort om de olika dokumenten

Informationsbroschyr och prospekt/slutliga villkor (Final Terms)

I informationsbroschyren och prospekt/slutliga villkor framgår de maximala och indikativa nivåerna för arrangörsarvodet och produktionskostnaden. Nivåerna fastställs i samband med en slutlig upphandling efter teckningsperiodens slut och är inkluderade i placeringens pris. Courtage anges informationsbroschyren samt tillhörande teckningsanmälan.
Du hittar informationen i aktuell emission och i marknadskurser för tidigare utgivna placeringar.

Faktablad / KID

I faktabladet beskrivs kostnadernas effekter på en simulerad förväntad avkastning, sk. ”reduction in yield”. Beräkningarna påverkas av både arrangörsarvodet och produktionskostnaden.

Du kan läsa mer om vad du behöver tänka på när du läser faktabladets scenarioanalyser här. >

Rådgivningsdokumentation

För att kunna investera i en strukturerad produkt krävs investeringsrådgivning. I dokumentationen som alltid signeras av investeraren redovisas samtliga kostnader, såväl faktiska som uppskattade (indikativa).

Du kan läsa mer om hur vi kvalitetssäkrar din rådgivare och den individanpassade rådgivning du får här. >

Årlig kostnadsredovisning

Varje år får du en kostnadsredovisning från Garantum som innehåller alla direkta och indirekta kostnader som är förknippade med de produkter och investeringstjänster du har hos oss. Exempelvis kan slutlig nivå för produktionskostnad och arrangörsarvode, vars maximala nivåer finns angivet i informationsbroschyr och prospekt/slutliga villkor, ha blivit lägre än vad som först indikerats. I kostnadsredovisningen redovisas alltid de fastställda kostnaderna vilket gör att vissa kostnader kan skilja sig från exempelvis det som angetts i din rådgivningsdokumentation. Du hittar din kostnadsredovisning i inloggat läge på din depå under fliken Dokument.

Du kan läsa mer om den årliga kostnadsredovisningen här. >

Cookies på vår webbplats

Vissa av våra cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska kunna fungera ordentligt. Andra cookies är inte obligatoriska och används exempelvis för analys och marknadsföring. Läs här hur cookies fungerar.

close

Hantera cookies på vår webbplats

Nödvändiga cookies

Cookies som är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera tillfredsställande och som är grundläggande för att din upplevelse hos oss ska vara så bra som möjligt. Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar dessa cookies, men delar av vår webbplats kommer då sluta att fungera.

Cookies för statistiska ändamål

Statistik är nödvändig för att vi ska kunna förbättra vår webbplats och din upplevelse när du besöker oss. Dessa cookies ger oss information om hur vår webbplats används och bidrar till att vi kan förbättra hur den fungerar. Bland annat får vi värdefull information om hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilka sidor som är mest eller minst besökta. Utan dessa cookies får vi ett sämre underlag för att kunna utveckla våra tjänster, men webbplatsens funktionalitet påverkas inte.

Cookies för marknadsföringssyften

Dessa cookies används för att kunna erbjuda tjänster från externa parter, till exempel funktioner i sociala medier. Vi använder också dessa cookies för att visa anpassade erbjudanden och reklam när du surfar på andra webbplatser.